AN INVESTIGATION ON ATTITUDES AND SPORTSMANSHIP BEHAVIORS REGARDING PHYSICAL EDUCATION LESSONS
(LİSE DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİ TUTUMLARI İLE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ SPORTMENLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ )

Author : Özcan ÇİTİL  , Metin KARAYOL  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1139-1165
    


Summary

The purpose of this research; The aim of this study is to examine the physical education lesson attitudes of high school students and their sportsmanship behaviors in physical education lesson. The research is a qualitative study and descriptive and relational survey model was used in the study. The population of the research consisted of high schools in the province of Elazığ. The sample of the study was a total of 534 female, 517 male, 248 Science High School, 245 Anatolian High School, 183 Sports High School, 208 Fine Arts High School, 167 Vocational High School, who voluntarily participated in the study using the random sampling method. It consisted of 1051 students. Personal information form prepared by the researcher, Physical Education Lesson Attitude Scale and Physical Education Lesson Sportsmanship Scale were used in the thesis study. SPSS 23.0 program was used to test the hypotheses of the study. In the analysis of the obtained data, in addition to descriptive statistics such as arithmetic mean, standard deviation, N/%, normal distribution test (Kolmogorov-Smirnov), Mann Withney U was used in pairwise comparisons and Kruskal Wallis-H was used in more than two comparisons, and correlation test to measure the level of relationship between scales (Spearman Correlation) was applied. The LSD test was used in paired comparisons to determine between which groups the significant difference was. The significance level was taken into account as 0.05 in the tests. As a result of our study in the light of all these findings, it was concluded that the gender of the students affected their attitudes towards physical education lesson and their sportsmanship behaviors, that age and class factor of students were effective on positive behaviors towards physical education lesson, and that there were positive relationships between students' attitudes towards physical education lesson and sportsmanship behaviors.Keywords

Physical Education, Attitude, Sportsmanship.Abstract

Bu araştırmanın amacı; Lise düzeyindeki öğrencilerin beden eğitimi dersi tutumları ile beden eğitimi dersi sportmenlik davranışlarının incelenmesidir. Araştırma nitel bir çalışma olup çalışmada betimsel ve ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Elazığ ilindeki liseler oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak çalışmaya gönüllü olarak katılım sağlayan 248'i Fen Lisesi, 245'i Anadolu Lisesi, 183'ü Spor Lisesi, 208'i Güzel Sanatlar Lisesi, 167'si Meslek Lisesi olmak üzere 534 Kadın, 517 Erkek toplam 1051 öğrenci oluşturmuştur. Tez çalışmasında araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu, Beden Eğitim Dersi Tutum Ölçeği ve Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik ölçeği kullanılmıştır. Yapılan çalışmanın hipotezlerini test etmek amacıyla SPSS 23,0 programı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, aritmetik ortalama, standart sapma, N/%, normal dağılım testi (Kolmogorov-Smirnov) gibi betimsel istatistiklerin yanında, ikili karşılaştırmalarda Mann Withney U, ikiden fazla karşılaştırmalarda Kruskal Wallis-H ve ölçekler arasındaki ilişki düzeyini ölçmek için korelasyon testi (Spearman Correlation) uygulanmıştır. Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan ikili karşılaştırmalarda LSD testi yapılmıştır. Testlerde anlamlılık derecesi 0,05 olarak dikkate alınmıştır. Tüm bu bulgular ışığında yaptığımız çalışmanın sonucu olarak öğrencilerin cinsiyetlerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum ve sportmence davranışlarını etkilediği, öğrencilerde yaş ve sınıf faktörünün beden eğitimi dersine yönelik olumlu davranışlar üzerinde etkili olduğu ve öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumları ile sportmenlik davranışları arasında olumlu ilişkiler olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.Keywords

Beden Eğitimi, Tutum, Sportmenlik.