A REVIEW OF GRADUATE STUDIES ON GLOBAL CITIZENSHIP

KÜRESEL VATANDAŞLIK KONUSUNDA LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARA AİT BİR İNCELEME

A REVIEW OF GRADUATE STUDIES ON GLOBAL CITIZENSHIP

 
Author : Gülnur I·BRAYEVA  , Serpil RECEPOĞLU, Bilgin Ünal İBRET  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1347-1370
DOI Number: :
Cite : Gülnur I·BRAYEVA , Serpil RECEPOĞLU, Bilgin Ünal İBRET, (2022). A REVIEW OF GRADUATE STUDIES ON GLOBAL CITIZENSHIP. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 18, p. 1347-1370. Doi: 10.35826/ijetsar.500.
    


Summary

Countries determine the boundaries of citizenship by offering different opportunities to their communities on human rights, and fundamental rights and freedoms. As a result of globalization, the concept of citizenship has developed, and new citizenship issues such as global citizenship, active citizenship, and digital citizenship have emerged. Global citizenship, one of these new citizenship concepts, has emerged as the goal of a more livable World and raising responsible individuals who have the knowledge, skills, values, attitudes, and behaviors required by the World.As in the rest of the world, there are postgraduate studies on this subject in Turkey as well. In accordance with the aim of "raising good citizens", which is one of the main purposes of education, this study was carried out to reveal the status of postgraduate theses in the field of global citizenship in Turkey. In this study, in which the document review method, one of the qualitative research methods, was used, postgraduate theses on global citizenship were examined in terms of various variables. The study group consists of postgraduate theses on global citizenship made in Turkey between 2002 and 2022. The descriptive analysis method was used to analyze the data obtained from these theses, which were accessed through the Council of Higher Education (CoHE) Thesis Center and University libraries (TÜBESS). It has been determined that the theses on the subject of global citizenship are insufficient in number, theses on this subject are mostly master's theses, teacher candidates are generally studied and the research topic is chosen to determine the perceptions and levels of global citizenship, studies based on the qualitative research method are very limited, and mostly survey-based studies are conducted. Based on the study results, examining different dimensions of global citizenship, which is thought to gain more importance in the future, focusing on practical studies, switching to qualitative research methods to collect more detailed data, and giving priority to applied doctoral thesis studies is recommended for future theses.Keywords

Global Citizenship, Global Citizenship Education, Graduate Education.Abstract

Ülke yönetimleri kendi toplumlarına İnsan hakları, temel hak ve özgürlükler konularında farklı imkânlar sunarak vatandaşlığın sınırlarını belirlemektedir. Ancak, Dünyada bilim ve teknolojide olan gelişmeler pek çok konuda olduğu gibi vatandaşlık konusunda da sınırları ortadan kaldırarak temel insan hak ve özgürlüklerini bilinir hale getirmiş ve ortak normlar ortaya çıkarmıştır. Böylece küreselleşme sonucunda vatandaşlı kavramı gelişerek küresel vatandaşlık, etkin vatandaşlık, dijital vatandaşlık gibi yeni vatandaşlık konuları ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi olan küresel vatandaşlık, daha yaşanabilir bir Dünya hedefi ile bireyin kendi öz kimliği ile birlikte dünyanın gerektirdiği bilgi, beceri, değer, tutum ve davranışlara sahip sorumlu bireyler yetiştirmek olarak ortaya çıkmıştır. Bu konuda Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de lisansüstü düzeyde araştırmalar yapılmaktadır. Eğitiminin temel amaçlarından birisi olan “iyi vatandaş yetiştirme” amacına uygun olarak Türkiye’de küresel vatandaşlık alanında yapılmış lisansüstü tezlerin durumunu ortaya koymak amacı ile bu çalışma yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden dokuman incelemesi ile yapılan araştırmada küresel vatandaşlık alanında yapılmış lisansüstü tezler çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’de 2002 ve 2022 yılları arasında küresel vatandaşlık konusu ile ilgili yapılmış lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Tez Merkezi ve Üniversite kütüphaneleri aracılığıyla (TÜBESS) elde edilen bu tezlere ait verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; küresel vatandaşlık konusu ile ilgili yapılan tezlerin sayıca yetersiz olduğu, tezlerin daha ziyade yüksek lisans düzeyinde hazırlandığı, genellikle öğretmen adayları ile çalışıldığı ve araştırma konusunun küresel vatandaşlık algı ve düzeylerini belirlemeye yönelik olarak seçildiği, nitel araştırma yöntemi ile yapılan araştırmaların çok sınırlı olduğu ve daha çok ankete yönelik araştırmaların yapıldığı bulunmuştur. Araştırmadan ortaya çıkan sonuçlara dayanarak; gelecekte daha fazla önem kazanacağı düşünülen küresel vatandaşlık konusu ile ilgili yapılacak olan tezlerde farklı boyutların incelenmesi, uygulamaya dönük çalışmalara ağırlık verilmesi, daha detaylı veri toplayabilmek amacıyla nitel araştırma yöntemlerine geçilmesi ve uygulamalı doktora tez çalışmalarına öncelik verilmesinin gerektiği önerileri söylenebilir.Keywords

Küresel Vatandaşlık, küresel vatandaşlık eğitimi, Lisansüstü Eğitim.