ATTITUDES AND OPINIONS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES ON ENVIRONMENTAL AWARENESS

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE DUYARLILIKLARINA İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİ

ATTITUDES AND OPINIONS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES ON ENVIRONMENTAL AWARENESS

 
Author : Şule Erşan  , Sibel Öner  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 1718-1746
DOI Number: :
Cite : Şule Erşan , Sibel Öner, (2022). ATTITUDES AND OPINIONS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES ON ENVIRONMENTAL AWARENESS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 19, p. 1718-1746. Doi: 10.35826/ijetsar.503.
    


Summary

Educators have a great responsibility to raise the awareness of the generations that grow up in the face of the global environmental problems caused by the changing world. Children learn from their teachers and often imitate them through modelling. For this reason, it is necessary to give good environmental education to teacher candidates during the pre-service training process, taking into account the target audience they will be dealing with in the future. It is of great importance to reveal how these trainings affect the environmental awareness of teacher candidates in terms of developing an effective environmental education. In this study, it is aimed to examine the attitudes and views of pre-school teacher candidates who have or did not receive environmental education towards environmental awareness. For this purpose, mixed (quantitative and qualitative) method was used in the research. In the study, 163 pre-service teachers studying in the Preschool Education Program of the Faculty of Education of Sinop University constitute the study group. In the quantitative dimension of the study, the "Ecological Citizenship Scale" developed by Karatekin and Uysal (2018) was used to measure attitudes towards environmental sensitivity. The scale consists of 4 sub-factors: “participation”, “sustainability”, “responsibility”, “rights and justice”. An interview form consisting of open-ended questions was used to collect the qualitative data of the study. According to the findings, it was seen that the scores of the pre-school teacher candidates regarding the right and justice dimension in their attitudes towards the environment were higher than the other dimensions. In addition, it was determined that there was no significant difference in the scores obtained by the pre-service teachers from the scale applied, according to the status of taking or not taking environmental education courses. The majority of the participants see the environmental education course given as insufficient and state that it would be more effective to carry out these trainings in practice. In this context, the necessity of reconsidering environmental education courses both in terms of content and application dimension emerges.Keywords

Ecological citizenship, environmental education, preschool education, teacher candidate, attitude.Abstract

Değişen dünyanın ortaya çıkardığı küresel çevresel sorunlar karşısında yetişen nesillerin bu konuda bilinçlendirilmesi için eğitimcilere büyük görevler düşmektedir. Çocuklar öğretmenlerinden öğrenir ve model alma yoluyla genellikle onları taklit ederler. Bu nedenle öğretmen adaylarına ileride muhatap olacakları hedef kitle göz önüne alınarak hizmet öncesi eğitimleri sürecinde iyi bir çevre eğitimi verilmesi gerekmektedir. Bu eğitimlerin öğretmen adaylarının çevre duyarlılığını ne şekilde etkilediğini ortaya koymak ise etkin bir çevre eğitiminin geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu araştırmada çevre eğitimi alan ve almayan okul öncesi öğretmen adaylarının çevre duyarlılıklarına yönelik tutum ve görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada bu amaç doğrultusunda karma (nicel ve nitel) yöntem kullanılmıştır. Araştırmada Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği programında eğitim gören 163 öğretmen adayı çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışmanın nicel boyutunda çevresel duyarlılığa ilişkin tutumların ölçülmesi için Karatekin ve Uysal (2018) tarafından geliştirilen “Ekolojik Vatandaşlık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, “katılım”, “sürdürülebilirlik”, “sorumluluk”, “hak ve adalet” olmak üzere 4 alt faktörden oluşmaktadır. Araştırmanın nitel verilerini toplamak içinde açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre okul öncesi öğretmen adaylarının çevreye ilişkin tutumlarında hak ve adalet boyutuna ilişkin puanlarının diğer boyutlardan daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının uygulanan ölçekten aldıkları puanlarda çevre eğitimi dersi alma/almama durumuna göre anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu verilen çevre eğitimi dersini yetersiz görmekte bu eğitimlerin uygulamalı yapılmasının daha etkili olacağını belirtmektedir. Bu bağlamda çevre eğitimi derslerinin hem içerik açısından hem de uygulama boyutu ile yeniden ele alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.Keywords

Ekolojik vatandaşlık, çevre eğitimi, okul öncesi eğitimi, tutum, öğretmen adayı