INVESTIGATION OF SPORTS SCIENCE UNDERGRADUATE STUDENTS’ EPISTEMOLOGICAL BELIEFS FOR LEARNING AND THEIR LEARNING STYLES

SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMEYE YÖNELİK EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI VE ÖĞRENME STİLLERİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF SPORTS SCIENCE UNDERGRADUATE STUDENTS’ EPISTEMOLOGICAL BELIEFS FOR LEARNING AND THEIR LEARNING STYLES

 
Author : Kurtuluş ÖZLÜ    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 1672-1717
DOI Number: :
Cite : Kurtuluş ÖZLÜ , (2022). INVESTIGATION OF SPORTS SCIENCE UNDERGRADUATE STUDENTS’ EPISTEMOLOGICAL BELIEFS FOR LEARNING AND THEIR LEARNING STYLES. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 19, p. 1672-1717. Doi: 10.35826/ijetsar.507.
    


Summary

This study was carried out with screening model, one of the quantitative research methods, with the aim of investigating the sports science undergraduate students’ epistemological beliefs about learning and determining their learning styles. Through simple random sampling method, 512 undergraduate students studying at Faculties of Sports Science, Schools of Physical Education and Sports, and Sports Teaching departments in Faculty of Educations were determined as the participants of the study. “Epistemological Belief Scale Towards Learning” (EBSTL) adapted in Turkish by Kutluca, Soysal, and Radmard (2018) was used to gather data for students’ epistemological beliefs for learning, and “Kolb Learning Styles Inventory” (KLSI) adapted in Turkish by Aşkar and Akkoyunlu (1993) was used to determine the learning styles of students. Independent Samples T-test, One-Way ANOVA, and Chi-Square Test were used to analyse the data. The findings showed that gender, age, grade level, department, branch of sports, academic performance level, graduated high school affected significantly the sport science students’ epistemological beliefs for learning. “diverging” learning style was determined as the most preferred learning style of sports science students. The other preferred learning styles were determined respectively, “assimilating”, “accommodating”, and “converging”. While gender, grade level, sport branch, and graduated high school didn’t affect significantly the learning styles of sports science students, age, department, and academic performance level affected significantly their learning styles.Keywords

Sports science, student, epistemological beliefs for learning, learning stylesAbstract

Spor bilimleri öğrenim görmekte olan öğrencilerinin öğrenmeye yönelik epistemolojik inançları ve öğrenme stillerinin incelenmesi amacı ile gerçekleştirilen bu çalışma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya farklı üniversitelerin spor bilimleri fakülteleri, beden eğitimi ve spor yüksek okulları ve beden eğitimi spor bölümlerinde öğrenimlerine devam eden öğrenciler arasından basit rastgele örneklem belirleme yöntemi ile belirlenen 512 spor bilimleri öğrencisi katılmıştır. Çalışmada veri toplama amacı ile spor bilimleri öğrencilerinin öğrenmeye yönelik epistemolojik inançlarını belirmek için Kutluca, Soysal ve Radmard (2018) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan “Öğrenmeye Yönelik Epistemolojik İnançlar Ölçeği” (ÖYEİÖ) ile sahip oldukları öğrenme stillerini belirmek için Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan “Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri” (KÖSE) kullanılmıştır. Çalışmada verilerin analizinde bağımsız örneklemler T-Testi, tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA), Ki-Kare testi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre spor bilimleri öğrencilerinin cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, öğrenim görülen bölüm, spor branşı, akademik başarı düzeyi ve mezun olunan lise türü değişkenlerinin öğrenmeye yönelik epistemolojik inançlarında farklılaşmaya neden olmaktadır. Spor bilimleri öğrencilerinin düşünme stilleri incelendiğinde en fazla “değiştiren” öğrenme stiline sahip oldukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin daha sonra sırasıyla “özümseyen”, “yerleştiren” ve “ayrıştıran” öğrenme stillerine sahip oldukları görülmüştür. Öğrencilerin öğrenme stillerinde cinsiyet, sınıf düzeyi, spor branşı ve mezun olunan lise türü değişkenleri anlamlı farklılığa neden olmazken, yaş, öğrenim görülen bölüm ve akademik başarı düzeyi değişkenlerinin öğrenme stillerinde anlamlı farklılığa neden olduğu görülmüştür.Keywords

Spor bilimleri, öğrenci, öğrenmeye yönelik epistemolojik inanç, öğrenme stil.