EXAMINATION OF THE CORRELATION BETWEEN EXERCISE ADDICTIONS AND ORTHOREXIA NERVOSA (OBSESSION WITH HEALTHY EATING) OF SPORTS CENTER MEMBERS

SPOR MERKEZİNE ÜYE BİREYLERİN EGZERSİZ BAĞIMLILIKLARI İLE ORTOREKSİYA NERVOZA (SAĞLIKLI BESLENME TAKINTISI) ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF THE CORRELATION BETWEEN EXERCISE ADDICTIONS AND ORTHOREXIA NERVOSA (OBSESSION WITH HEALTHY EATING) OF SPORTS CENTER MEMBERS

 
Author : Muhammed Özkan Turhan  , Muhammed Bahadır SANDIKÇI, Süleyman BİLGİN, Harun KOÇ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 20
Page : 2287-2312
DOI Number: :
Cite : Muhammed Özkan Turhan , Muhammed Bahadır SANDIKÇI, Süleyman BİLGİN, Harun KOÇ, (2022). EXAMINATION OF THE CORRELATION BETWEEN EXERCISE ADDICTIONS AND ORTHOREXIA NERVOSA (OBSESSION WITH HEALTHY EATING) OF SPORTS CENTER MEMBERS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 20, p. 2287-2312. Doi: 10.35826/ijetsar.542.
    


Summary

Health experts frequently stress the significance of a balanced diet and regular exercise to lead a healthy life. Therefore, individuals make efforts to eat healthy and exercise regularly in today’s world. On the other hand, the obsession with healthy eating and the duration of exercise can increase the tendency towards physical activity as well as occupying life excessively. This can lead to obsessions regarding healthy eating and it can also create exercise addiction. This study aims to examine the relationship between exercise addiction and orthorexia nervosa (obsession with healthy eating) among sport center members in six provinces in the Eastern Anatolia Region, Turkey. This study was conducted with the relational screening method. Within the scope of the study, Exercise Addiction Scale (EAS) developed by Tekkurşun Demir, Hazar and Cicioğlu (2018) and the Orthorexia Nervosa (Obsession with Healthy Eating) Scale developed by Arusoğlu (2006) were used. In total, 903 participants being 616 men and 287 women participated in the study voluntarily. The participants were sport center members from the provinces of Bingöl, Bitlis, Elâzığ, Muş, Siirt and Van. The t-test was used to determine the difference between the descriptive statistics of the data and the means of two groups and ANOVA (the one-way analysis of variance) was used to test the difference between the means of two or more groups. SPSS 22.0 package program was used in the analysis of the data. Result: Significant differences were found between the variables of gender, age, marital status, satisfaction with physical appearance, educational status, year of membership, weekly exercise time, and the sub-dimensions of healthy eating and exercise addiction. Conclusion: It is believed that awareness-raising activities can be conducted about exercise and healthy nutrition for and other specialist personnel serving in sports centers to eliminate the deficiencies in this regard.Keywords

Healthy Eating, Exercise Addiction, Sports Center.Abstract

Çalışmanın amacı: Sağlık uzmanları bireylerin sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenme ve düzenli olarak egzersiz yapmanın önemini her fırsatta dile getirmektedir. Bu nedenle günümüzde insanların sağlıklı beslenmeye yönelik çabası ve düzenli olarak egzersiz yapma uğraşlarının olduğu bilinmektedir. Ancak sağlıklı beslenme takıntısı ve egzersiz yapma süresi, insanlarda fiziksel aktiviteye olan yönelimi arttırdığı gibi hayatı gereğinden fazla meşgul edebilmektedir. Bu durum bireylerde sağlıklı beslenme çabası üzerinde takıntılar oluşturabilmekle birlikte egzersiz bağımlılığı da oluşturabilir. Çalışmamızda Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 6 ilde, spor merkezlerine üye olan bireylerin egzersiz bağımlılıkları ile ortoreksiya nervoza (sağlıklı beslenme takıntısı) arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Metod ve materyaller: İlişkisel tarama yönteminin kullanıldığı bu çalışmada Tekkurşun Demir, Hazar ve Cicioğlu (2018) tarafından geliştirilen Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği (EBÖ) ve Arusoğlu (2006) tarafından geliştirilen Ortoreksiya Nervoza (Sağlıklı Beslenme Takıntısı) Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya Bingöl, Bitlis, Elâzığ Muş, Siirt, Van, illerindeki spor merkezlerine üye olan 616 erkek 287 kadın olmak üzere toplamda 903 katılımcı gönüllü olarak katılmıştır. Verilerin tanımlayıcı istatistiği ile iki grup ortalamaları arasındaki farklılığın saptanmasında t-testi, iki ve daha çok grup ortalamaları arasında farklılık olup olmadığını test etmek için ise ANOVA kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 22.0 paket programı aracılığı ile yapılmıştır. Sonuç: Katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum, fiziksel görüntülerinden memnun olma durumu, eğitim durumu, üyelik yılı, haftalık spor yapma süresi değişkenleri arasında sağlıklı beslenmeye ilişkin alt boyutlar arasında ve egzersiz bağımlılığı alt boyutlarında anlamlı düzeyde farklılıklar tespit edilmiştir. Çıkarım: Spor merkezlerinde görev yapan antrenörler ve diğer uzman personellere, egzersiz yapma ve sağlıklı beslenmeye ilişkin konularda bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasının bu konudaki eksikleri giderebileceği düşünülmektedir.Keywords

Sağlıklı Beslenme, Egzersiz Bağımlılığı, Spor Merkezi.