EXAMINATION OF THE POSITIONAL COMPETITION OF FOOTBALL PLAYERS IN ISPARTA LOCAL LEAGUES

ISPARTA YEREL LİGLERİNDEKİ FUTBOLCULARIN POZİSYONEL REKABETİNİN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF THE POSITIONAL COMPETITION OF FOOTBALL PLAYERS IN ISPARTA LOCAL LEAGUES

 
Author : Orhan GÖK  , Mehmet KUMARTAŞLI, Özgür GÜLEN, Abdullah ARISOY  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 20
Page : 2393-2401
DOI Number: :
Cite : Orhan GÖK , Mehmet KUMARTAŞLI, Özgür GÜLEN, Abdullah ARISOY, (2022). EXAMINATION OF THE POSITIONAL COMPETITION OF FOOTBALL PLAYERS IN ISPARTA LOCAL LEAGUES. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 20, p. 2393-2401. Doi: 10.35826/ijetsar.543.
    


Summary

The aim of this study is to examine the positional competition levels of football players playing licensed football in local leagues in Isparta province. 178 football players selected by simple random method from 840 active football players licensed in Isparta province participated voluntarily. The survey model was used to collect the research data and the survey technique was applied. The questionnaire applied in the research consists of two parts. Personal information in the first part, and Harenberg et al., which consists of 25 likert-type questions in the second part. (2019) and its validity and reliability study was conducted and translated into Turkish by Akgül et al. (2021), “Positional Competition Scale” is included. In all statistical calculations, the results were considered significant at the p<0.05 level. One-way analysis of variance was conducted to examine whether the positional competitiveness levels of the players participating in the research differed according to demographic variables. For those with more than two categories of demographic variables, post-hoc tests (LSD) were performed to determine which category the difference originated from. When the obtained data is evaluated; While there is no significant difference between the average positional competitiveness scale scores according to the age variable, from the sub-headings; A statistically significant difference was found between the mean scores of improvement effort, supporting teammates, communication and self-awareness. According to the training age variable, among the positional competition scale scores and sub-headings; It has been determined that there is a statistically significant difference between the average scores of improvement effort, supporting teammates, communication, getting to know the coach and coaching preference. According to the position variable played by the football players, between the average positional competitiveness scale scores and sub-headings; It has been determined that there is a statistically significant difference between the average scores of improvement effort, teammate support, supporting teammates, communication, self-awareness, getting to know the coach and choosing the coach. As a result; In particular, there are significant differences between the football player's start year and the position played and the level of competition of the football player.Keywords

Competition, Soccer, PositionalAbstract

Bu çalışmanın amacı, Isparta ilinde yerel liglerde lisanslı futbol oynayan futbolcuların pozisyonel rekabet düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Isparta ilinde lisanslı 840 faal futbolcudan basit tesadüfü yöntem ile seçilmiş 178 futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında tarama modelinden yararlanılmış ve anket tekniği uygulanmıştır. Araştırmada uygulanan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel bilgiler ikinci bölümde ise likert tipindeki 25 sorudan oluşan Harenberg vd. (2019) tarafından geliştirilen ve geçerlilik, güvenilirlik çalışması yapılıp Türkçe ’ye Akgül vd. (2021) tarafından uyarlanan “Pozisyonel Rekabet Ölçeği” yer almaktadır. Tüm istatistiksel hesaplamalarda sonuçlar p<0.05 düzeyinde anlamlı kabul edilmiştir. Araştırmaya katılan futbolcuların pozisyonel rekabet düzeyleri demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Demografik değişkenlerin ikiden fazla kategoriye sahip olanlarında ise, farkın hangi kategoriden kaynaklandığını tespit etmek için post-hoc testleri (LSD) yapılmıştır. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde; yaş durumlarına yaş değişkenine göre ortalama pozisyonel rekabet ölçeği puanları arasında anlamlı bir fark görünmez iken, alt başlıklarından; gelişme çabası, takım arkadaşlarını destekleme, iletişim ve öz farkındalık ortalama puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Antrenman yaşı değişkenine göre pozisyonel rekabet ölçeği puanları arasında ve alt başlıklarından; gelişme çabası, takım arkadaşlarını desteklemek, iletişim, antrenörü tanıma ve antrenör tercihi ortalama puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Futbolcuların oynadıkları pozisyon değişkenine göre ise ortalama pozisyonel rekabet ölçeği puanları arasında ve alt başlıklarından; gelişme çabası, takım arkadaşı desteği, takım arkadaşlarını desteklemek, iletişim, öz farkındalık, antrenörü tanıma ve antrenör tercihi ortalama puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak; özelikle sporcunun futbola başlama yılı ve oynadığı pozisyon ile futbolcunun rekabet düzeyi arasında anlamlı farklılıkların olduğu ve bu farkın yaş ve antrenman yılı düştükçe daha fazla olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Rekabet, futbol, pozisyon