CAREER ANXIETY OF FINE ARTS HIGH SCHOOL STUDENTS: A CASE STUDY (KAYSERİ FINE ARTS HIGH SCHOOL)

GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KAYGILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME (KAYSERİ GÜZEL SANATLAR LİSESİ)

CAREER ANXIETY OF FINE ARTS HIGH SCHOOL STUDENTS: A CASE STUDY (KAYSERİ FINE ARTS HIGH SCHOOL)

 
Author : Levent Değirmencioğlu  -  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 20
Page : 2417-2453
DOI Number: :
Cite : Levent Değirmencioğlu -, (2022). CAREER ANXIETY OF FINE ARTS HIGH SCHOOL STUDENTS: A CASE STUDY (KAYSERİ FINE ARTS HIGH SCHOOL). International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 20, p. 2417-2453. Doi: 10.35826/ijetsar.548.
    


Summary

This study aimed to examine the career-related anxiety of students studying at Kayseri Fine Arts High School (FAHS) in the 2021-2022 academic year based on variables such as residence, gender, grade, field (art-music), parent’s education level, and family income level. For this purpose, the research was completed in four stages. In the first stage of the research, a literature review was conducted, and in this context, the conceptual framework of the research was created through the titles of FAHS, career, career development, and career anxiety by analyzing domestic and foreign written sources related to the field in detail. In the second stage of the research, necessary permissions and approvals were obtained. Initially, a preliminary interview was made with the director of Kayseri FAHS, which is the subject of the research, and the necessary permissions were obtained by stating the research subject and objectives. Afterward, the research was submitted to Erciyes University Social and Human Sciences Ethics Committee and the ethics committee approval of the research was obtained with the decision of the committee dated 25.01.2022. In the third stage of the research, the implementation phase was completed. Within this scope, the Career Anxiety Scale (CAS) developed by Çetin Gündüz and Nalbantoğlu Yılmaz (2016) and the Personal Information Form (PIF) prepared by the researcher were used. The CAS consists of 14 items in total to measure the family effect on career anxiety (5) and the effect on career choice (9). In the PIF, there are questions prepared to determine the students' residence, gender, grade, field (art-music), parent’s education level, and family income level. The CAS and PIF were applied to a total of 248 students studying in all grades (9,10,11 and 12) of the art and music fields at Kayseri FAHS. In the fourth and final stage of the study, the data obtained from the CAS and PIF were analyzed employing statistical tests. Independent Sample T-Test and One-Way Analysis of Variance Test (One-Way Anova) were used to analyze the research data. For the dimensions with statistically significant differences as a result of the Anova test, the Tukey HSD test was used to determine from which dimension the difference originated. In the findings of the research, it was determined that students' career concerns related to family influence showed significant differences according to the educational status of the parents and the family income level, and career concerns related to career choice showed significant differences according to gender, field and parent’s educational status. The results were discussed through the literature and the research was reported.Keywords

Fine Arts High School, Career, Career AnxietyAbstract

Bu araştırmada, Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi’nde (GSL) öğrenim gören (2021-2022) öğrencilerin, kariyer ile ilgili kaygı durumlarının ikametgâh, cinsiyet, sınıf, alan (resim-müzik), anne-baba eğitim durumu ve hane halkının gelir düzeyi gibi değişkenler üzerinden incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, araştırma dört aşamada tamamlanmıştır. Araştırmanın ilk aşamasında, literatür taraması yapılmış, bu kapsamda alanla ilgili yerli ve yabancı yazılı kaynaklar detaylı olarak incelenmiş; GSL, kariyer, kariyer gelişimi ve kariyer kaygısı başlıkları üzerinden araştırmanın kavramsal çerçevesi oluşturulmuştur. Araştırmanın ikinci aşamasında, araştırmayla ilgili gerekli izin ve onaylar alınmıştır. Bu kapsamda, öncelikle araştırmaya konu olan Kayseri GSL müdürü ile ön görüşme yapılmış, araştırma konusu ve amaçlar belirtilerek gerekli izinler alınmıştır. Devamında, araştırma Erciyes Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul’una sunulmuş, kurulun 25.01.2022 tarihli kararı ile araştırmanın etik kurul onayı alınmıştır. Araştırmanın üçüncü aşamasında, uygulama aşaması tamamlanmıştır. Bu kapsamda, Çetin Gündüz ve Nalbantoğlu Yılmaz (2016) tarafından geliştirilen Kariyer Kaygısı ölçeği (KKÖ) ve araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu (KBF) kullanılmıştır. KKÖ kariyer kaygısı üzerindeki aile etkisini (5) ve meslek seçimine yönelik etkiyi (9) ölçmek üzere toplamda 14 maddeden oluşmaktadır. KBF de öğrencilerin ikametgâh, cinsiyet, sınıf, alan (resim-müzik), anne-baba eğitim durumu ve hane halkının gelir düzeyini tespit etmek için hazırlanmış sorular yer almaktadır. KKÖ ve KBF Kayseri GSL’de, resim ve müzik bölümlerinin tüm sınıflarında (9,10,11 ve 12) öğrenim gören toplam 248 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmanın dördüncü ve son aşamasında, KKÖ ve KBF’den elde edilen veriler istatistiksel testler vasıtasıyla analiz edilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde, Bağımsız Örneklem T Testi (Independent Sample T-Test) ve Tek Yönlü Varyans Analizi Testi (One-Way Anova) kullanılmıştır. Anova testi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı fark bulunan boyutlar için farkın hangi boyuttan kaynaklandığının tespitinde ise Tukey HSD testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularında, öğrencilerin aile etkisine ilişkin kariyer kaygılarının anne-babanın eğitim durumu ve hane halkının gelir düzeyine göre, meslek seçimine ilişkin kariyer kaygılarının ise cinsiyet, alan ve annenin eğitim derecesine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Sonuçlar literatür üzerinden tartışılarak araştırma raporlaştırılmıştır.Keywords

Güzel Sanatlar Lisesi, Kariyer, Kariyer Kaygısı.