THE CONSISTENCY BETWEEN THE ACQUISITIONS IN TERMS OF COGNITIVE AND SOCIAL-EMOTIONAL DEVELOPMENT IN THE PRESCHOOL EDUCATION PROGRAM AND THE ACQUISITIONS IN THE CURRICULUM OF THE SOCIAL STUDIES COURSE

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ BİLİŞSEL, SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİMDEKİ KAZANIMLAR İLE HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ÖRTÜŞMESİ

THE CONSISTENCY BETWEEN THE ACQUISITIONS IN TERMS OF COGNITIVE AND SOCIAL-EMOTIONAL DEVELOPMENT IN THE PRESCHOOL EDUCATION PROGRAM AND THE ACQUISITIONS IN THE CURRICULUM OF THE SOCIAL STUDIES COURSE

 
Author : Filiz Aydemir    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 21
Page : 201-242
DOI Number: :
Cite : Filiz Aydemir , (2023). THE CONSISTENCY BETWEEN THE ACQUISITIONS IN TERMS OF COGNITIVE AND SOCIAL-EMOTIONAL DEVELOPMENT IN THE PRESCHOOL EDUCATION PROGRAM AND THE ACQUISITIONS IN THE CURRICULUM OF THE SOCIAL STUDIES COURSE . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 21, p. 201-242. Doi: 10.35826/ijetsar.553.
    


Summary

Ensuring that the children could use the preschool achievements during their education at the Primary School and enabling them to do this in a gradual way is one of the issues to which great attention must be paid for a successful transition of the children from the preschool education to the Primary School. The preschool education program should support the primary school education program in order for the children, who receive preschool education, to contribute to the transition to primary school, which is the next education step, with their level of readiness. Preschool education programs in Turkey were updated in 1952, 1989, 1994, 2002, 2006 and 2013. The chronological order of primary school education programs implemented in Turkey until today is as follows: 1924, 1936, 1948, 1968, 1998, 2005 and 2018. The purpose of this study is to determine the overlapping achievements in the field of cognitive and social-emotional development of the 2013 Preschool Education Program and in the 1st grade units of the 2018 Education Program of the Social Studies Course. This is a descriptive study carried out in the form of a survey research. In this study, document analysis is adopted as the data collection method. In the research, it was determined that the achievements of the cognitive, social-emotional development areas of the Preschool Education Program and the achievements of the units in the Life Studies Curriculum overlapped. In the research, 15 of the 22 acquisitions in the field of Preschool Education Program cognitive development were compared with 18 acquisitions out of 53 in the Primary School Life Studies Curriculum; It was concluded that 20 acquisitions in the Social-Emotional Development area of ​​the Pre-School Education Program overlapped with 24 acquisitions out of a total of 53 acquisitions in the Primary School Life Studies Curriculum. There are plans to make the Preschool education compulsory in Turkey. For this reason, it is thought that the cooperation among the field experts while preparing the preschool education program and primary school 1st grade program will positively affect the readiness of children. Moreover, it is recommended that both programs be reviewed so that the learning outcomes in the cognitive, social-emotional development areas in the Pre-School Education Program correspond to the learning outcomes in the Social Studies Curriculum.Keywords

Preschool education program, primary school social studies curriculum, achievementsAbstract

Çocukların okul öncesindeki kazanımları ilkokulda değerlendirebilmeleri ve aşamalı olarak gerçekleştirebilmelerini sağlamak, okul öncesi-ilkokul geçişinin çocuk açısından başarılı olabilmeleri için önemsenmesi gereken konular arasında yer almaktadır. Okul öncesi eğitim alan çocukların hazır bulunuşluk seviyesi ile bir sonraki eğitim basamağı olan ilkokula geçişte katkıda bulunabilmeleri için okul öncesi eğitim programının ilkokul eğitim programını desteklemesi gerekmektedir Türkiye’de okul öncesi eğitim programları 1952, 1989, 1994, 2002, 2006 ve 2013 yıllarında güncellenmiştir. Türkiye’de günümüze kadar uygulanan ilkokul programlarının kronolojik sırası ise şöyledir: 1924, 1936, 1948, 1968, 1998, 2005 ve 2018 ilkokul programlarıdır. Bu araştırmada, 2013 Okul Öncesi Eğitim Programındaki bilişsel, sosyal-duygusal gelişim alanındaki kazanımlar ile 2018 Hayat Bilgisi Öğretim Programında 1. sınıf ünitelerindeki kazanımlardan örtüşenleri belirlemek amaçlanmıştır. Bu araştırmanın yöntemi tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Bu araştırmada, veri toplama yöntemlerinden doküman incelenmesi kullanılmıştır. Araştırmada, Okul Öncesi Eğitim Programının bilişsel, sosyal-duygusal gelişim alanlarına ait kazanımlar ile Hayat Bilgisi Öğretim Programındaki ünitelerdeki kazanımların örtüşmeleri saptanmıştır.  Araştırmada Okul Öncesi Eğitim Programı bilişsel gelişimi alanındaki toplam 22 kazanımdan 15 kazanımın ilkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programındaki 53 kazanımdan 18 kazanım ile; Okul Öncesi Eğitim Programı sosyal-duygusal gelişim alanındaki 20 kazanımın ilkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programındaki toplam 53 kazanımdan 24 kazanım ile örtüştüğü sonucuna ulaşılmıştır. Okul öncesi eğitimin Türkiye’de zorunlu olması planlanmaktadır. Bu nedenle okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf programları hazırlanırken alan uzmanlarının beraber çalışması, çocukların hazır bulunuşluklarını olumlu etkileyeceği düşünülmektedir. Ayrıca Okul Öncesi Eğitim Programındaki bilişsel, sosyal-duygusal gelişim alanlarındaki kazanımlar ile Hayat Bilgisi Öğretim Programındaki kazanımların örtüşebilmesi için her iki programın yeniden gözden geçirilmesi önerilmektedir.Keywords

Okul öncesi eğitim programı, ilkokul hayat bilgisi öğretim programı, kazanımlar