THE LEVELS OF ARGUMENTS DEVELOPED BY PRESERVICE TEACHERS THROUGH SCIENCE AND MATHEMATICS INTEGRATION

FEN VE MATEMATİK ENTEGRASYONU KULLANILARAK OLUŞTURULAN ARGÜMANLARIN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

THE LEVELS OF ARGUMENTS DEVELOPED BY PRESERVICE TEACHERS THROUGH SCIENCE AND MATHEMATICS INTEGRATION

 
Author : Emine UZUN  , Betül TEKEREK  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 21
Page : 111-146
DOI Number: :
Cite : Emine UZUN , Betül TEKEREK, (2023). THE LEVELS OF ARGUMENTS DEVELOPED BY PRESERVICE TEACHERS THROUGH SCIENCE AND MATHEMATICS INTEGRATION . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 21, p. 111-146. Doi: 10.35826/ijetsar.562.
    


Summary

The aim of this study was to examine the levels of the arguments developed by the pre-service science teachers in the argumentation activity prepared through using science and mathematics integration and their views on the argumentation-based science learning (ABSL) approach. The working group consisted of the 3rd grade 30 pre-service science teachers studying at a state university in Turkey. The study employed the qualitative research method. An activity sheet including science and mathematics concepts which were integrated and argumentation process and a semi-structured interview form were deployed as data collection tools. Descriptive and content analyses were used during data analysis. The findings revealed that 7% of the pre-service teachers made strong arguments and 57% weak arguments. Besides, 36% of them could not develop an argument. With regard to the levels of the arguments generated by the pre-service science teachers after the group discussion, all groups, except for one, were found to have strong arguments. All of the pre-service science teachers stated that the activity was related to science and mathematics disciplines. They also indicated that inclined plane, force and dynamometer were used as science concepts in the activity, while triangle, angle, direct proportion and slope as mathematical concepts. The pre-service science teachers had positive views on ABSL such as the opportunity to observe, experiment, cognitive and mental development, permanent learning, opportunity to question and providing group work. The pre-service teachers indicated the challenges they faced during the ABSL implementation such as convincing groupmates, reaching the truth based on different ideas, and making claims.Keywords

Integration of science and mathematics, argumentation-based science learning (ABSL), pre-service science teachers, argument levels, view.Abstract

Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının fen ve matematik entegrasyonu kullanılarak hazırlanan argümantasyon etkinliğinde oluşturdukları argümanların düzeylerini ve argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımı hakkındaki düşüncelerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’de bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan 30 kişiden oluşan 3. sınıf fen bilgisi öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yönteminden faydalanılmıştır. Veriler fen ve matematik entegrasyonu argümantasyon kavram karikatür etkinlik kâğıdı ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde ediliştir. Elde edilen verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre bireysel olarak öğretmen adaylarının %7’sinin güçlü argüman %57’sinin zayıf argüman oluşturduğu; bunun yanında %36’sının ise argüman oluşturamadıkları tespit edilmiştir. Grup tartışması sonrasında oluşturulan argümanların düzeyleri incelendiğinde bir grup hariç diğer tüm grupların güçlü argümanlar oluşturdukları tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan fen bilgisi öğretmen adayların tamamı etkinliğin fen ve matematik disiplinleri ile ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Etkinlikte kullanılan fen kavramlarının eğik düzlem, kuvvet ve dinamometre; matematik kavramlarının ise, üçgen, açı, doğru orantı ve eğim olduğunu ifade etmişlerdir. Uygulama sonunda fen bilgisi öğretmen adayları ATBÖ ile ilgili deney gözlem şansı, bilişsel ve zihinsel gelişim, kalıcı öğrenme, sorgulamaya fırsat verme ve grup çalışması sağlama gibi olumlu görüşler belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının uygulama sırasında karşılaştıkları zorluklarla ilgili görüşlerini; grup arkadaşını ikna etme, farklı fikirlerden yola çıkarak doğruya ulaşma ve iddiaları ileri sürme şeklinde belirttikleri görülmüştür.Keywords

Fen ve matematik entegrasyonu, argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ), fen bilgisi öğretmen adayları, argüman düzeyleri, görüş.