Özet


OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ PROSOSYAL DAVRANIŞLARININ AKRAN OYUNLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırma okul öncesi dönemdeki çocukların prososyal davranışlarının akran oyunları üzerindeki etkisini incelemek amacı ile 2018-2019 eğitim öğretim yılında yapılmıştır. Araştırmada “Genel Bilgi Formu”, “Çocuk Prososyallik Ölçeği” ve “PENN Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği” ile veriler toplanmıştır. Ölçme araçları çocukların öğretmenleri tarafından doldurulmuştur. Araştırmada Çankırı İlinde okul öncesi eğitime devam eden 126 çocuk ile ilgili veri elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Prososyal davranışlar ile oyun etkileşimi arasında güçlü ve pozitif bir ilişki görülürken, prososyal davranışlar ile oyunun bozulması arasında güçlü ve negatif bir ilişki bulunmuştur. Prososyal davranışlar ile oyundan kopma davranışı arasında negatif bir ilişki bulunsa da, bu ilişki istatistiksel açıdan anlamlı değildir. Araştırmada ayrıca prososyal davranışlar ve oyun davranışları ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki görülürken, anne ve babanın öğrenim durumu bakımından anlamlı bir fark görülmemektedir. Kız çocuklarının erkek çocuklara göre daha fazla oyun etkileşiminde bulundukları görülmektedir. Prososyallik düzeyi yüksek olan çocuklar daha fazla oyun etkileşimi gösterirken, bu çocukların oyun bozma ve oyundan kopma davranışları daha düşük düzeydedir. Araştırma bulguları doğrultusunda okul öncesi dönemde prososyal davranışların desteklenmesi yolu ile etkileşimli akran oyunlarının niteliğinin desteklenebileceği sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler

Okul öncesi dönem, prososyal davranışlar, akran etkileşimi, oyun davranışı, akran oyunları.


Reference