Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


KARİYER PLANLAMA DÜZEYLERİ: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmanın amacı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin kariyer planlamalarının incelenmesidir. Çalışma grubunu 2019-2020 eğitim- öğretim yılında Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören 160 kadın, 322 erkek toplamda 482 katılımcı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulan demografik bilgi formu ile Yavuz Eroğlu ve Eroğlu (2020) tarafından geliştirilen kariyer planlaması ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. İki bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında Tek yönlü (One way) Anova testi kullanılmıştır. Anova testi sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Scheffe testi kullanılmıştır. Sonuç olarak, cinsiyet değişkeninde seçimin doğruluğu alt boyutunda erkekler lehine, bölüm değişkeninde seçimin doğruluğu ve eğitimin yeterliliği alt boyutlarında beden eğitimi öğretmenliği bölümünde öğrenim görenlerin lehine, mesleki farkındalık ve kariyere yönelik inanç alt boyutlarında dördüncü sınıfta okuyanlar lehine, anne eğitim düzeyinde kariyere yönelik inanç alt boyutunda okur yazar olmayanlar lehine, seçimin doğruluğu alt boyutunda ailede kariyer planına yakın birilerinin olması lehine, eğitimin yeterliliği alt boyutunda lisanslı spor yapanlar lehine, seçimin doğruluğu alt boyutunda okulda kariyer planlaması dersi alanlar lehine anlamlı farklılıklar görülmüştür p<0,05. Ayrıca medeni durum, baba eğitimi düzeyi, ailede spor yapma, çalışırken ücret beklentisi değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar görülmemiştir p>0,05.Keywords

Beden Eğitimi ve Spor, Kariyer, Kariyer Planlaması


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri