Özet


SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE “KÜRESEL BAĞLANTILAR” ÖĞRENME ALANINDA İNFOGRAFİK KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

Sosyal bilgiler öğretiminde mevcut içeriğin farklı şekillerde ifade edilmesi eğitim-öğretim faaliyetlerinin amacına ulaşması açısından çok önemlidir. Bu bağlamda sosyal bilgiler kapsamındaki konuların öğretiminde şemalar, grafikler ve görsellerin kullanılması gerekir. Sosyal bilgiler derslerinde kullanılan materyallerden biri de infografiklerdir. Sosyal bilgiler öğretiminde infografiklerin etkisini ortaya çıkarmak, bir öğretim materyali olarak infografiklerin değerinin anlaşılması açısından önemlidir. İnfografiklerin kullanımına yönelik gerçekleştirilen bu çalışmada ise sosyal bilgiler öğretiminde infografiklerin kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada yöntem olarak deneysel desen (Öntest-Sontest Kontrol Gruplu Seçkisiz Desen) kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Artvin - Merkez ilçede yer alan bir ortaokulda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenim görmekte olan 5.sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen başarı testi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında deney ve kontrol grubu oluşturularak, deney grubuna “Küresel Bağlantılar” öğrenme alanına yönelik araştırmacı tarafından hazırlanan infografiklerle desteklenmiş, kontrol grubuna ise programın ön gördüğü şekilde ders anlatılmış ve akademik başarı puanları karşılaştırılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler Mann Whitney U ve Wilcoxon İşaretli Sıralar testi aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda ise deney grubunda yer alan katılımcıların akademik başarı puanlarının kontrol grubuna göre istatistiki olarak, deney grubunun lehine anlamlı farklılık gösterdiğine ulaşılmıştır. Başka bir ifadeyle infografik destekli öğretim akademik başarıyı olumlu yönde etkilemiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda sosyal bilgiler derslerinde infografiklerin bir öğretim materyali olarak kullanılabileceği ve farklı konulara yönelik infografik tasarlama-uygulama çalışmalarının yapılabileceği önerilmektedir.Anahtar Kelimeler

İnfografik, infografik geliştirme süreci, sosyal bilgiler.


Reference