Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ORTAOKUL 7 ve 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ YORDAYICILARI OLARAK ÖZ DÜZENLEME ve ANKSİYETE DUYARLILIĞI

Gelecekte ciddi bir sorun olacağı öngörülen internet bağımlılığının ve ilişkili olduğu kavramların çocuk ve ergenlerde araştırılması önemlidir. Çünkü ergenlik dönemi gelişimin en kritik dönemlerinden birini oluşturmaktadır. Çünkü bu dönemin sağlıklı ya da sağlıksız geçmesi bireyin kimlik gelişimi üzerinde ciddi etkiler bırakacaktır. Bu doğrultuda şekillenen araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinde internet bağımlılığının açıklayıcıları olarak anksiyete duyarlılığı ve öz düzenlemeyi incelemektir. Araştırmada genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Model hiyerarşik regresyon yöntemi test edilmiştir. Araştırma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul Üsküdar’da bir ortaokula devam eden 438 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin 210’u (%47.9) kız, 228’i (%52.1) erkektir. Yaşları 12-15 arasında olup yaş ortalamaları 13.38’dir. Öğrencilerin 227’si (%51.8) 7. sınıf, 211’i (%48.2) 8. Sınıftır. Araştırmanın verileri internet bağımlılığı ölçeği, çocuklar için anksiyete duyarlılığı ölçeği ve algılanan öz düzenleme ölçeği ile elde edilmiştir. Analizler yapılmadan önce verilerin çoklu regresyon koşullarını sağlayıp sağlamadığı test edilmiş ve koşulların sağlandığı görülmüştür. Yapılan analiz sonucunda anksiyete duyarlılığının internet bağımlılığını ortaokul öğrencilerinde pozitif yönde anlamlı bir şekilde açıkladığı, öz düzenlemenin ise negatif yönde anlamlı şekilde açıkladığı tespit edilmiştir. Alanda çalışan uzmanlar internet bağımlılığını azaltmada internet bağımlılığı ile anksiyete uyarlılığı ve öz düzenleme arasındaki ilişkiyi de dikkate alarak tedavi planlarını şekillendirebilirler. Araştırmacılar kavramlar arasındaki ilişkiyi farklı örneklemlerde çalışarak bu araştırmanın sonuçlarını test edebilirler. Eğitimciler hazırlayacakları psiko-eğitim çalışmalarında anksiyete duyarlılığını azaltmaya, öz düzenlemeyi artırmaya yönelik modüllerden faydalanabilirler.Keywords

İnternet bağımlılığı, Anksiyete duyarlılığı, Öz düzenleme, Ortaokul


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of October 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri