Özet


İLKOKUL ÖĞRENCİ VELİSİ MATEMATİKTEN NE BEKLİYOR

Araştırmanın amacı, ilkokul birinci sınıfta öğrencisi olan velilerin matematik dersine yönelik beklentilerini belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan durum çalışması ile desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında Muğla’da yer alan özel bir okuldaki 20 ilkokul birinci sınıf öğrenci velisi oluşturmuştur. Çalışma grubunda bulunan birinci sınıf öğrenci velilerine, araştırmacılar tarafından hazırlanan ve uzman görüşleri alınan yedi açık uçlu soru yöneltilmiştir. Verilerin analizinde, betimsel analizden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre veliler; matematik dersini öğrencilerin sevmesini ve gerçek hayatta bu bilgileri kullanabilmesini, öğretmenden matematik dersini öğrenciye sevdirmesini, okuldan ise matematiğe yönelik gerekli araç gerece sahip olmasını ve matematiği sevdirecek öğrenme ortamının oluşmasına katkı sağlamasını beklemektedir. Ayrıca veliler öğrencinin problem çözme becerisini ve zihinden işlem yapabilme becerisini kazanmasını istemektedirler. Matematik dersinde eğitim öğretim materyali konusunda ise öğretmenine güvendiğini, onun uygun materyali seçeceğini ve konuya uygun materyal kullanılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Veliler matematik dersinin gerçek hayatta da başarı getireceğini, matematik öğretimi ile ilgili en büyük sorunun matematiğin zor olduğuna karşı ön yargı olduğu dile getirmişlerdir. Matematik dersine ilişkin oluşan bu ön yargının matematik öğretiminin eğlenceli hale getirerek ve öğrencinin ilgisini çekecek farklı yöntemlerle çözülebileceğini ifade etmişlerdir.Anahtar Kelimeler

Matematik dersi, beklenti, ilkokul, veli, öğrenci


Reference