Özet


ELEKTRONİK PORTFOLYO UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Araştırmada hem ders kapsamında kullanılan e-portfolyonun öğretmen adaylarının derse yönelik tutumlarına etkisi hem de derste uygulanabilirliği incelenmiştir. Araştırmada karma yöntem desenlerinden “Açıklayıcı Desen”den yaralanılmıştır. Araştırmada nicel verileri elde etmek için öntest - sontest kontrol gruplu eşleştirilmiş deneysel desenden, nitel verileri elde etmek için ise durum çalışmasından yararlanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutu Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü ile Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümündeki öğretmen adaylarıyla, nitel boyutu ise e-portfolyo uygulamalarına etkin olarak katılan sekiz gönüllü öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Deney ve kontrol gruplarına altı hafta boyunca “Eğitimde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Araçları” ile uygulama yapılmıştır. Bu süreçte deney grubuna e-portfolyo uygulaması yaptırılırken kontrol grubuna başka bir işlem yapılmamıştır. Nicel verilerin analizinde ANCOVA, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın nicel ve nitel bulguları birlikte incelendiğinde, e-portfolyonun öğretmen adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme dersine yönelik tutumlarını geliştirmede etkili bir araç olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular aynı zamanda e-portfolyonun öğretmen adaylarının mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağladığını ve dersin önemine ilişkin düşüncelerini olumlu yönde değiştirdiğini göstermiştir. Öğretmen adaylarından alınan görüşler ise, e-portfolyonun bilgisayar, internet gibi olanaklar sağlandığında ve gerekli becerilere sahip olunduğunda bütün derslerde etkin bir şekilde kullanılabilecek eğlenceli bir öğretim ve değerlendirme aracı olduğunu ortaya koymuştur.Anahtar Kelimeler

elektronik portfolyo, tutum, öğretmen adayı


Reference