Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ÖĞRETMEN ADAYLARININ FETEMM EĞİTİMİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

FeTeMM, fen, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarına ait bilgi ve becerilerin bütünleştirilerek öğrencilere disiplinler arası işbirliği, iletişime açık olma, eleştirel düşünme, üretme, yaratıcılık ve problemleri çözme becerileri kazandırmayı amaçlayan yeni bir yaklaşımdır. Nitelikli bir FeTeMM Eğitimi için öncelikle nitelikli öğretmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. FeTeMM Eğitimi’nin uygulayıcıları olan öğretmenlerin bu yaklaşımın gerektirdiği bilgi ve becerileri lisans düzeyinde eğitim alırken edinmeleri etkili bulunmaktadır. Metaforlar aracılığıyla açıklamakta zorluk çekilen bazı kavramlar başka bir kavrama benzetilerek açıklanmakta ve benzetimde günlük hayatta kullanılan unsurların kullanılması, olgulara yeni bakış açılarıyla bakılmasını sağlamaktadır. Metaforlar, öğretmen eğitiminde ele alındığında öğretmenlerin mesleki rollerini anlamlandırıp biçimlendirmelerini sağlayan bir yapı olarak görülmektedir. Bu anlamda önemli bir algı aracı olarak metaforların kullanılması, öğretmenlerin sınıfta sahip olduğu rollerinin ve eğitimle ilgili inanç ve varsayımlarının altında yatanları ortaya çıkarmak için önemli görülmektedir. Bu araştırmanın temel amacı, FeTeMM eğitimi alan öğretmen adaylarının FeTeMM eğitimine ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla belirlemektir. Araştırmanın katılımcıları, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Fen Bilgisi, İlköğretim Matematik ve Türkçe Öğretmenliği programında okuyan 202 öğretmen adayıdır. Öğretmen adaylarının FeTeMM eğitimine ilişkin algılarını belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada, olgu bilim yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarından anlamlı metafor oluşturmaları ve oluşturduğu metaforun gerekçesini mantıklı şekilde açıklamaları istenmiştir. Elde edilen veriler iki araştırmacı tarafından içerik analizi tekniği ile değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarının belirttiği metaforlar ve ilişkisel bağlamları incelendiğinde FeTeMM eğitimine ilişkin olumlu görüş bildirdikleri, FeTeMM eğitimini sosyalleşme ve iletişimi sağlayacak, eğitimi ileriye taşıyacak, önemli ve gerekliliği yadsınamaz disiplinler arası yeni bir yaklaşım olarak algıladıkları belirlenmiştir. Araştırma bulguları ile elde edilen sonuçların ileriki çalışmaların uygulama basamakları ve bileşenleri bakımından önemli ögeler sunmaktadır.Keywords

FeTeMM, metafor, öğretmen adayı, öğretmen eğitimi


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri