Özet


ÖĞRETMEN ADAYLARININ FETEMM EĞİTİMİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

FeTeMM, fen, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarına ait bilgi ve becerilerin bütünleştirilerek öğrencilere disiplinler arası işbirliği, iletişime açık olma, eleştirel düşünme, üretme, yaratıcılık ve problemleri çözme becerileri kazandırmayı amaçlayan yeni bir yaklaşımdır. Nitelikli bir FeTeMM Eğitimi için öncelikle nitelikli öğretmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. FeTeMM Eğitimi’nin uygulayıcıları olan öğretmenlerin bu yaklaşımın gerektirdiği bilgi ve becerileri lisans düzeyinde eğitim alırken edinmeleri etkili bulunmaktadır. Metaforlar aracılığıyla açıklamakta zorluk çekilen bazı kavramlar başka bir kavrama benzetilerek açıklanmakta ve benzetimde günlük hayatta kullanılan unsurların kullanılması, olgulara yeni bakış açılarıyla bakılmasını sağlamaktadır. Metaforlar, öğretmen eğitiminde ele alındığında öğretmenlerin mesleki rollerini anlamlandırıp biçimlendirmelerini sağlayan bir yapı olarak görülmektedir. Bu anlamda önemli bir algı aracı olarak metaforların kullanılması, öğretmenlerin sınıfta sahip olduğu rollerinin ve eğitimle ilgili inanç ve varsayımlarının altında yatanları ortaya çıkarmak için önemli görülmektedir. Bu araştırmanın temel amacı, FeTeMM eğitimi alan öğretmen adaylarının FeTeMM eğitimine ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla belirlemektir. Araştırmanın katılımcıları, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Fen Bilgisi, İlköğretim Matematik ve Türkçe Öğretmenliği programında okuyan 202 öğretmen adayıdır. Öğretmen adaylarının FeTeMM eğitimine ilişkin algılarını belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada, olgu bilim yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarından anlamlı metafor oluşturmaları ve oluşturduğu metaforun gerekçesini mantıklı şekilde açıklamaları istenmiştir. Elde edilen veriler iki araştırmacı tarafından içerik analizi tekniği ile değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarının belirttiği metaforlar ve ilişkisel bağlamları incelendiğinde FeTeMM eğitimine ilişkin olumlu görüş bildirdikleri, FeTeMM eğitimini sosyalleşme ve iletişimi sağlayacak, eğitimi ileriye taşıyacak, önemli ve gerekliliği yadsınamaz disiplinler arası yeni bir yaklaşım olarak algıladıkları belirlenmiştir. Araştırma bulguları ile elde edilen sonuçların ileriki çalışmaların uygulama basamakları ve bileşenleri bakımından önemli ögeler sunmaktadır.Anahtar Kelimeler

FeTeMM, metafor, öğretmen adayı, öğretmen eğitimi


Reference