Özet


ÇALGI ÖĞRETMENİ ETKİLİLİĞİ VE ÖĞRENCİ MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu çalışmada, çalgı öğretmeninin etkililiği ile öğrenci motivasyonunun ilişkisi incelenmiştir. Çalışmada, çalgı eğitimi almakta olan lisans öğrencilerinden bireysel çalgı öğrenci motivasyon ölçeği ve öğretmen etkililiği ölçekleri ile elde edilen veriler işlenerek değerlendirilmiştir. Öğrencilerin, öğretmenini etkililik bakımından nasıl algıladığı ve kendi çalgı motivasyon düzeylerine ilişkin yanıtları alınmıştır. Çalışmaya Türkiye’nin Tokat ve Niğde illerinde bulunan devlet üniversitelerinin müzik öğretmenliği bölümü öğrencileri katılmıştır. Araştırma nicel ilişkisel tarama modelindedir. Sonuç olarak; genel motivasyon düzeyi düşük olmakla birlikte, boyutsal olarak öğrencilerin başarı motivasyonları nispeten yüksektir. Öğrenciler, öğretmenlerini etkili olarak nitelendirmektedir. Öğretmenlerin kişisel ve mesleki bakımdan etkililiği öğrencilerin çalışma motivasyon düzeyleri ile ilişkilidir. Bu çalışmanın öğrenci motivasyonu ve öğretmen etkililiğine ilişkin sonuçları da literatüre benzer şekilde bulgularıyla, çalgı eğitimi bağlamında bir destek sunmaktadır. Çalgı eğitiminde öğretmen etkililiği ile öğrenci motivasyonu ilişkisini çalışma motivasyonu boyutuyla bulgulayan mevcut çalışma; öğrenci çalışma motivasyonunun, öğretmenin hem kişisel hem mesleki özelliklerine göre değişebileceğini göstermiştir. Öğretmenin kişisel ve mesleki özellikleri öğrenci tarafından etkili olarak algılanıyor ise öğrencinin çalışma motivasyonu düzeyi artış göstermektedir. Öğrencinin çalgıya çalışıp çalışmayacağının ya da ne kadar çalışacağının öğretmenin özelliklerine bağlı olarak değişebileceğini söylemek mümkündür. Mevcut çalışmanın bulgularına göre başarı motivasyonu ve motivasyonsuzluk boyutları ile öğretmen etkililiği arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.Anahtar Kelimeler

Çalgı eğitimi, öğretmen etkililiği, öğrenci motivasyonu


Reference