Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK TUTUM VE GÖRÜŞLERİ

Öğretmen adaylarının eğitimde teknolojinin kullanımına yönelik tutum ve görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırma, karma araştırma modellerinden açımlayıcı sıralı karma desen kapsamında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 akademik yılında bir devlet üniversitesinde pedagojik formasyon sertifikası programında 'Eğitimde Teknoloji Kullanımı' dersini alan 143 kadın ve 73 erkek 216 öğretmen adayından oluşmaktadır. Bu örneklem içerisinden 16 öğretmen adayı araştırmanın nitel çalışma grubu için gönüllü olmuştur. Araştırmada veriler, 19 maddeden oluşan “Kişisel Bilgi Formu”, “Yarı Yapısal Görüşme Formu” ve “Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutum” ölçeğinden katılımcılardan toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 25.0 paket programı ve MaxQDA nitel analiz programı kullanılmış ve araştırmanın verileri gerekli istatistiksel teknikler kullanılarak çözümlenmiştir. Nicel araştırmada, öğretmen adaylarının eğitimde teknolojinin kullanımına yönelik tutumları cinsiyet, yaş, eğitim durumu, bölüm ve fakülte değişkenleri ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının teknolojide eğitim kullanımına yönelik tutum puanlarının “Katılıyorum” düzeyinde olduğu ve cinsiyet değişkeni dışında tutum puanlarında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının tutum puanlarında yaşlarına, eğitim durumlarına, bölüm ve fakültelere göre önemli farklılıklar vardır. Bu farklılıklar incelendiğinde, farklılıkların 36-40 yaş grubu ve lisans mezunlarının lehine olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın nitel sonuçlarına göre; öğretmen adayları teknolojinin eğitimde kullanılması gerektiğini ve teknolojinin eğitim süreçlerinde kullanılmasının faydalarının daha fazla olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının teknolojinin sorumlu bir şekilde kullanıldığında öğrenmeye katkı sağlayacağını, ancak tembellik, zamanın verimsizliği ve bağımlılık gibi olumsuz sonuçların dikkat edilmediğinde ortaya çıkabileceğini ifade etmişlerdir. Son olarak; eğitim ve teknoloji arasındaki bağlantının önümüzdeki yıllarda artmaya devam edeceği, uzaktan ve sanal öğrenme ortamlarının daha fazla kullanılacağı sonucuna varılmıştır.Keywords

Öğretmen adayları, eğitimde teknoloji kullanımı, tutum, görüş.


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of October 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri