Özet


ÖĞRETMENLERDE DUYGUSAL EMEĞİN İŞ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE İŞ TATMİNİNİN ARACI ROLÜ

İnsanlığın, varlığından bu yana hayatta kalmasında duyguların önemli bir yeri vardır. Duygular insan hayatındaki önemine rağmen, çalışma hayatında uzun süre gündeme gelmemiştir. Bu çalışma, öğretmenlerde duygusal emeğin iş performansı üzerindeki etkisinde iş tatmininin aracılık etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya İstanbul Avrupa Yakası’nda on iki devlet okulunda görev yapan 345 öğretmen katılmıştır. Veri toplama aracı olarak üç farklı ölçek kullanılmıştır. Duygusal Emek Ölçeği yüzeysel rol yapma, derinden rol yapma ve doğal duygular olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır. İş tatmininin ölçülmesinde Minnesota İş Doyumu Ölçeğinin 20 maddelik kısa formu kullanılmıştır. İş performansı ölçeği ise dört maddeden oluşmaktadır. Araştırma verileri hiyerarşik regresyon analizi ve Sobel Testi kullanılarak test edilmiştir. Araştırmanın sonucunda doğal duyguların iş performansı üzerinde olumlu etkisi olduğu; yüzeysel rol yapmanın ise iş performansını olumsuz etkilediği bulunmuştur. Ancak bu etkiler üzerinde iş tatmininin aracı rolü bulunmamaktadır. Derinden rol yapma ise iş performansını etkilememektedir.Anahtar Kelimeler

İş performansı, duygusal emek, iş tatmini, öğretmen.


Reference