Özet


YAŞAM AĞACI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROGRAMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK KARARI VERME ÖZ YETKİNLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı öyküsel yaklaşıma dayalı olarak geliştirilen ve sıklıkla travma müdahalelerinde kullanılan bir program olan “Yaşam Ağacı” uygulamasını kariyer psikolojik danışmanlığına uyarlamak, geliştirilen programın ortaokul öğrencilerinin meslek kararı verme yetkinlikleri üzerindeki etkililiğini değerlendirmektir. Çalışma kapsamında öyküsel terapisiye dayalı beş haftalık kariyer danışmanlığı programının etkililiği araştırılmıştır. Bu çalışma, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleştirilen yarı deneysel bir araştırmadır. Bu kapsamda ön test ve son test ölçümleri olan 2X2 yarı deneysel desen kullanılmıştır. Veriler iki aşamada toplanmıştır. İlk olarak biri deney diğeri kontrol grubu olmak üzere iki grup oluşturulmuştur. Araştırmacılar tarafından geliştirilen öyküsel terapiye dayalı kariyer hikâyesi geliştirme programı deney grubundaki katılımcılara uygulanmıştır. Araştırmaya katılanların tamamı ortaokul yedinci sınıf öğrencileri ve 14 yaşındadır. Deney grubu 13 katılımcıdan (6 erkek, 7 kadın) ve kontrol grubu 12 katılımcıdan (5 erkek, 7 kadın) oluşmuştur. Veri toplama araçları olarak Demografik Bilgi Formu ve Kariyer Karar Verme Öz-Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sorularının incelenmesi amacı ile deney ve kontrol grubunun ön test ve son test puanları arasında Mann Whitney U- testi gerçekleştirilmiştir. Bulgulara göre deney grubu ve kontrol grubunun tüm alt boyular ve toplam puanları için öntest puanları arasında anlamlı farklılık yokken (p>,05) son test puanlarında deney grubu lehine anlamlı farklılıklar gözlenmiştir (p<,05).Anahtar Kelimeler

Kariyer karar verme, öyküsel kariyer danışmanlığı, yaşam ağacı, ortaokul.


Reference