Özet


AKADEMİSYENLERİN DEĞER KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN FARKLI BOYUTLARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırmanın amacı, akademisyenlerin değer kavramına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden temel nitel araştırma deseni çerçevesinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenen, farklı eğitim fakültelerinde görev yapan 11 akademisyenden oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu beş sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Akademisyenlerin görüşleri değer kavramı, değer kavramının yaşamsallık boyutu, değerlerin varlığı, değerlerin toplumsal işlevselliği ve değerlerin işlevsel olmasına yönelik olmak üzere beş temada toplandığı tespit edilmiş ve bu temalar altında analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre akademisyenlerin değer kavramına ilişkin görüşlerinin daha çok tanım ve değer kavramları ile ilgili ifade ettikleri, değerlerin günlük yaşamdaki işlevselliğine ilişkin görüşlerin tamamına yakının olumlu olduğu, değerlerin kaybolduğu ve değiştiği, değerlerin toplumsal yaşamda daha etkin olmasına ilişkin görüşlerinin sosyal, politik ve okulu kapsayacak şekilde üç kategoride toplandığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda değerler eğitimine yönelik toplumun bütün paydaşlarının farkındalık düzeylerinin artırılması gerektiği önerilmiştir.Anahtar Kelimeler

Akademisyen, Değer, Değerler Eğitimi


Reference