Özet


BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MERAK VE KEŞFETME EĞİLİMLERİNİN BOŞ ZAMAN OKURYAZARLIĞINA YORDAYICI ETKİSİ

Bu çalışmada beden eğitimi öğretmen adaylarının merak ve keşfetme eğilimlerinin boş zaman okuryazarlığına olan etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmaya 2020 güz döneminde Ankara’daki devlet üniversitelerinin beden eğitimi öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 249 lisans öğrencisi katılmıştır. Veriler Merak ve Keşfetme Ölçeği II Serbest Zaman Okuryazarlığı Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler betimsel istatistikler, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi ANOVA ve post hoc testleri, korelasyon analizi ve regresyon analizleri ile değerlendirilmiştir. Çalışmada Merak ve Keşfetme Ölçeği için iç tutarlılık katsayısı .79, Serbest Zaman Okuryazarlığı Ölçeği için ise .95 olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgular beden eğitimi öğretmen adaylarının cinsiyet, algılanan gelir, ikamet edilen yer ve verimli boş zaman geçirme durumları ile merak, keşfetme ve boş zaman okuryazarlığı arasında anlamlı farklılıklar olduğunu, sınıf ve günlük boş zaman yeterliliğinin ölçüm araçlarını anlamlı biçimde değiştirmediğini göstermektedir. Ayrıca merak ve keşfetme ile boş zaman okuryazarlığı arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu, merak ve keşfetmenin boş zaman okuryazarlığını açıklama anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçları merak ve keşfetme unsurlarının boş zaman okuryazarlığını geliştirmede yordayıcı etkiye sahip olduğunu göstermektedir.Anahtar Kelimeler

Merak, keşfetme, boş zaman, okuryazarlık


Reference