Özet


COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Pandemi; bir salgının belirli bir bölgeyi aşarak tüm insanlığı etkilemesidir. 2019 yılının son aylarında Çin’in Wuhan şehrinde görülen koronavirüs vakası, Covid 19, kısa sürede dünya geneline yayılmış ve tüm inanlığı etkilemiştir. Covid 19 nedeniyle ülkelerin çoğunda ve ülkemizde örgün eğitime ara verilmiş ve uzaktan eğitime geçilmiştir. Gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı ise uzaktan eğitim sürecinde sosyal bilgiler öğretmenlerinin değerler eğitimine yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırma temel nitel araştırma yöntemlerinden bütüncül çoklu durum çalışması yöntemiyle desenlenmiştir. Araştırmada, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. 2020-2021 eğitim öğretim yılında, güz döneminde İç Anadolu Bölgesi’nde bir ilde görev yapan 15 sosyal bilgiler öğretmeni araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen, açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formları ile toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde, içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular, online platformlarda gerçekleştirilen sosyal bilgiler dersinde değerler eğitiminin etkili olmadığı yönündedir. Uzaktan eğitim döneminde, sosyal bilgiler öğretmenlerinin değerler eğitiminde, değer eğitimi yaklaşımlarından karakter eğitimi, ahlaki muhakeme ve değer telkini yaklaşımlarını kullandıkları belirlenmiştir.  Sosyal bilgiler öğretmenlerin değerler eğitiminde yaşadıkları en büyük sorunun devamsızlık olduğu, değerler eğitimi noktasında ebeveynlerin ilgisiz bir tutum sergiledikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Aile-okul-öğretmen işbirliği ve iletişiminin online platformlarda sağlanması, öğrencilerin teknolojik eksikliklerinin tamamlanması noktasında önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler

Değerler, Değerler Eğitimi, Uzaktan Eğitim, Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler Öğretmeni.


Reference