Özet


EĞİTİM ARAŞTIRMALARININ TASARIM VE DEĞERLENDİRMESİNDE ARAŞTIRMA UYUM MATRİSİNDEN YARARLANMA: TASARIM TABANLI BİR ARAŞTIRMA

Bilimsel araştırma, bir problemin çözümü amacıyla veri toplanması, ulaşılan bulgulardan sonuçlar çıkarılması ve tartışılarak öneriler oluşturulması sürecidir. Bu süreç, söz konusu bütün araştırma öğelerinin uyumlu bir biçimde çalışılmasını gerekli kılmaktadır. Uyum bozulduğunda ortaya çıkan çeşitli hataların zaman ve ekonomik kayıplara neden olduğu, hatta makalelerin reddedilmesine bile yol açabildiğine tanık olunmaktadır. Tasarım tabanlı araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen bu araştırma, yukarıda belirtilen sorunların yaşanmaması için önlem niteliğinde bir araç tasarlama amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcıları, ölçüt örnekleme yöntemi ile birinci uygulama katılımcıları ve ikinci uygulama katılımcıları biçiminde iki aşamada belirlenmiştir. İlk uygulama için 4’ü akademisyen, 3’ü doktora öğrencisi ve 3’ü yüksek lisans öğrencisi olmak üzere toplam 10 katılımcı belirlenmiştir. İkinci uygulama için ise 4 akademisyen belirlenmiştir. Araştırmanın verileri, doküman incelemesi ve görüş formu aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan veriler, nitel veri çözümleme tekniklerinden betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırmanın ilk aşamasında, tasarlanması amaçlanan Araştırma Uyum Matrisinin taslağı geliştirilmiştir. Söz konusu taslak için alanyazın incelemesi yapılmış ve taslağın oluşturulması için gerekli olan bilgiler toplanmıştır. Ardından oluşturulan taslak uzman görüşüne sunulmuş ve alınan dönütler kapsamında düzeltmeler yapılmıştır. Dönütler kapsamında yeniden biçimlendirilen Araştırma Uyum Matrisi, araştırmanın birinci uygulamasında yer alan katılımcılarına verilerek uygulamaları istenmiştir. Katılımcılara aynı zamanda matrisi değerlendirmelerine yönelik bir görüş formu da verilmiş ve dönütte bulunmaları istenmiştir. Katılımcılardan alınan dönütler değerlendirilerek Araştırma Uyum Matrisi üzerinde yeniden düzeltmeler yapılmıştır. Daha sonra matrisin ikinci uygulaması yapılmıştır. Araştırmada ulaşılan bulgular ışığında, katılımcıların Araştırma Uyum Matrisinin bilimsel araştırmalarda kullanılmasının yararlı olacağı görüşüne sahip oldukları yönünde saptamalarda bulunulmuştur. Araştırma sonunda söz konusu saptamalara bağlı olarak bilimsel araştırma yürüten araştırmacılara Araştırma Uyum Matrisinden nasıl yararlanacaklarına ilişkin önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler

Araştırma uyum matrisi, eğitim araştırması tasarlama, eğitim araştırması değerlendirme, bilimsel araştırmalarda uyum, tasarım tabanlı araştırma.


Reference