Özet


SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİNÇLİ FARKINDALIK DÜZEYİNİN DİJİTAL OKURYAZARLIĞA ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin bilinçli farkındalık düzeyinin dijital okuryazarlığa etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 akademik yılında bir kamu üniversitesinin spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören 76’sı (%39) kadın, 119’u (%61) erkek katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma verilerin toplanması sürecinde, Brown ve Ryan (2003) tarafından geliştirilip, Özyeşil, Arslan, Kesici ve Deniz (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan Bilinçli Farkındalık ölçeği ve Ng (2012) tarafından geliştirilen, Üstündağ, Güneş ve Bahçıvan (2017) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Dijital Okuryazarlık Ölçekleri kullanılmıştır. Bilinçli Farkındalık Ölçeği veri setinden elde edilen iç tutarlık katsayısı ise .83, Dijital Okuryazarlık Ölçeği veri setinden elde edilen iç tutarlık katsayısı ise .84 olarak belirlenmiştir. Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin bilinçli farkındalık düzeyinin dijital okuryazarlığa etkisinin incelendiği bu araştırma ilişkisel tarama modeli ile desenlenmiştir. Verilerin analizinde SPSS 22 Paket Programı kullanılmış, regresyon analizi, T-Testi ve One-Way Anova testleri yapılmıştır. Sonuç olarak, Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin bilinçli farkındalık düzeyinin dijital okuryazarlığa etkisini incelemek amacı ile yapılan çalışmada; katılımcıların bilinçli farkındalıkları ve dijital okuryazarlıklarının cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. Bilinçli farkındalık ve dijital okuryazarlık ile internette harcanan zaman arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Katılımcıların, bilinçli farkındalık ile dijital okuryazarlık değerleri arasında pozitif yönlü ve düşük düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Üniversite öğrencisi, bilinçli farkındalık, dijital okuryazarlık.


Reference