Özet


SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İŞ BULMA KAYGILARI İLE KARİYER İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Üniversite öğrencilerinin mezuniyet öncesinde ve hemen sonrasında karşılaştığı istihdam kaynaklı sorunlar bireylerin kaygı ve umutsuzluğunu artırmakta, bu durum kariyer tercihlerini etkileyebilmektedir. Bu araştırmada Türkiye’de Spor Bilimleri Fakültelerinin spor yöneticiliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin iş bulma kaygıları ile kariyer inançları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Mevcut araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmış olup spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin iş bulma kaygı düzeyleri ile kariyer inançları arasındaki ilişki yapısal eşitlik modeli ile sınanmıştır. Spor Bilimleri Fakültelerinin Spor Yöneticiliği Bölümlerinde öğrenim gören % 44,7’si (n=105) kadın ve % 55,3’ü (n=130) erkek olmak üzere toplam 235 öğrenci araştırmanın katılımcı grubunu oluşturmuştur. Araştırma verileri Yavuz Eroğlu ve Eroğlu (2020) tarafından geliştirilen “Spor Bilimlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Kariyer Planlama Ölçeği” ile Aslan ve Uğraş (2021) tarafından geliştirilen “Spor Bilimleri Öğrencilerinin İş Bulma Kaygısı Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin yapısal modele uygunluğunun belirlenmesi için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Verilerin normallik varsayımı için çarpıklık ve basıklık değerlerine bakılmış, iş bulma kaygısı ile mesleki kariyer inancı arasındaki ilişki pearson korelasyon analizi ile test edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, iş bulma kaygısının (β = ,306, p<.001) öğrencilerin kariyer inançlarının yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin iş bulma kaygı düzeylerinin kariyer inançlarına yönelik açıkladığı varyans oranının % 9,4 oranında olduğu tespit edilmiştir (R2 = ,094, p = .000). Mevcut araştırma bulguları spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin iş bulma kaygı düzeyleri arttıkça mesleki kariyerlerine yönelik inançlarının olumsuz yönde etkilendiği sonucunu göstermektedir.Anahtar Kelimeler

Spor Bilimleri, spor yöneticiliği bölümü, üniversite öğrencileri, iş bulma kaygısı, kariyer inancı.


Reference