Özet


İLKOKULDA KARAKTER EĞİTİMİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİ VE VELİ GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, ilkokulda karakter eğitimine ilişkin sınıf öğretmenleri ve veli görüşlerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Nicel araştırmada yönteminin benimsendiği çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini Gaziantep ili merkez ilçelerinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında görev yapan sınıf öğretmenleri ve ilkokul çağında çocuğu olan öğrenci velileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise 604 sınıf öğretmeni ve 630 veli oluşturmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen karakter eğitimi öğretmen ve veli ölçekleriyle toplanmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 24 paket programı ile analiz edilmiştir. Karakter eğitimi öğretmen ölçeği “planlama ve uygulama” ve “yeterlilik ve etkililik” boyutunda cinsiyete göre anlamlı farklılık görülmezken mesleki kıdem ve eğitim durumunda anlamlı farklılık görülmüştür. “Yöntem-teknik ve değerlendirme” boyutunda ise cinsiyet ve mesleki kıdeme göre anlamlı farklılık bulunmazken, eğitim durumuna göre anlamlı farklılık bulunmuştur. Karakter eğitimi veli ölçeği “okul-aile işbirliği” boyutunda cinsiyet ve yaşa göre anlamlı farklılık bulunmazken; eğitim durumu ve sosyoekonomik duruma göre anlamlı farklılık bulunmuştur. “Yeterlilik ve etkililik” boyutunda cinsiyet, yaş ve sosyoekonomik duruma göre anlamlı farklılık bulunmazken; eğitim durumuna göre anlamlı farklılık bulunmuştur. “Sosyal çevre” boyutunda cinsiyet, yaş ve sosyoekonomik duruma göre ve anlamlı farklılık bulunmazken; eğitim durumuna göre anlamlı farklılık bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına bakıldığında genel olarak öğretmenlerin ilkokullarda karakter eğitimine ilişkin görüşleri cinsiyet ve mesleki kıdeme göre farklılaşmazken, eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. Velilerin ilkokullarda karakter eğitimine ilişkin görüşleri cinsiyet ve yaşa göre farklılaşmazken; eğitim durumuna göre farklılık göstermiştir.Anahtar Kelimeler

Karakter eğitimi, ahlak eğitimi, değerler eğitimi, öğretmen görüşleri, veli görüşleri.


Reference