Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE iNCELENMESİ: TOKAT GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖRNEĞİ

Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan sınav kaygısı, öğrencilerin akademik başarılarını ve gelecekteki kariyerlerini olumsuz etkileyebilir. Özellikle performans çıktısı ile değerlendirilen genç bireylerin incelenmesi ve güzel sanatlar lise öğrencilerinin sınav kaygısının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma, 2019-2020 akademik yılında Tokat Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyan müzik öğrencilerini içermektedir. Veri toplama süreci gönüllülük esasına dayanıyordu. Toplamda 94 öğrenciden oluşan müzik öğrencilerinin 85'i (% 90.4) araştırmaya dahil edilmiştir. Bu araştırmada araştırmacı tarafından katılımcıların demografik özelliklerini ve Kenny Müzik Performans Kaygı Envanteri'nin Türkçe versiyonunu (Tokinan, 2013) tanımlamak için hazırlanan demografik bilgi formu kullanılmıştır. Bu araştırmada, katılımcı öğrencilerin cinsiyet ve kaygı puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu sonuca ulaşan çalışmalara ek olarak. Anksiyete skorları yaşa göre karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark bulunmadı. Araştırmada kaygı puanları sınıf düzeyine göre karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunmuştur. Öğrencilerin not düzeylerine göre kaygı düzeyinin arttığı; ancak 12. sınıf öğrencilerinin en endişeli olanlar olduğu görülmüştür. Öğrencilerin performans testi kaygı durumları annenin eğitim düzeyi değişkenine göre incelendiğinde, tüm boyutlar ile toplam puanlar arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Araştırmaya katılan annelerin 1 / 3'ü ilkokul mezunudur. Öğrencilerin performans kaygı durumları babanın eğitim düzeyi değişkenine göre incelendiğinde, toplam kaygı, olumsuz performans algısı ve fizyolojik alt boyut puanları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Kaygı puanları anne ve babanın normal istihdam durumuna göre karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmuştur.Keywords

Güzel Sanatlar Lisesi, performans sınav kaygısı, müzik


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri