Özet


SOSYO-EKONOMİK BAKIMDAN DEZAVANTAJLI VE AKADEMİK BAŞARISI DÜŞÜK ÖĞRENCİLERİN OKUL İYİ OLUŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE OKULDAN BEKLENTİLERİ

Bu çalışmada, sosyoekonomik olarak dezavantajlı ve akademik başarıları düşük öğrencilerin okula ilişkin görüşleri ve okuldan beklentilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseninde ve görüşme tekniğinde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 24 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmada, öğrencilerin okula ilişkin iyi oluşları bilişsel, psikolojik, sosyal ve fiziksel değişkenlerle ilişkili bulunmuş olup çok boyutlu ve etkileşimli bir yapı içerdiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenciler görece düşük performanslarını açıklamada başarıya odaklanamamalarına, planlı bir çalışma yöntemlerinin olmamasına, sorumluluk verilmemesine ve takdir görmemelerine, bilgisayar ve telefon bağlılıklarına, öğretmen-öğrenci ilişkilerine ve öğretmenlerin ders anlatım tekniklerine, sürekli düşük not almaktan kaynaklı özgüven ve motivasyon eksikliğine ve akran zorbalığına bağladıkları görülmüştür. Bununla birlikte, öğrenciler okulu bir oyun parkı gibi görme beklentisindedirler. Düşük akademik başarı öğrencilerin okula bağlılıklarına ve algılanan pozitif okul iklimine zarar vermekte olup öğrencilerin iyi oluşlarını olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırmanın öğrenci görüşlerini de dikkate alan bir okul ekosistemini oluşturmada eğitimde politika yapıcılarına ve yöneticilerine farklı bir perspektif sunacağı düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler

Eğitim, iyi oluş, dezavantajlı öğrenciler, akademik başarı


Reference