Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A COMPARATIVE STUDY of the ISSUE of GLOBAL WARMING and CLIMATE CHANGE in SOCIAL STUDIES EDUCATION PROGRAMS of TURKEY, CANADA (ONTARIO) and HONG KONG
(KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNUN TÜRKİYE, KANADA (ONTARIO) VE HONG KONG SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ )

Author : Tuğba Cevriye ÖZKARAL    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 8
Page : 1-14
    


Summary

The aim of this study is to examine and compare Social Studies curricula of Turkey, Canada (Ontario) and Hong Kong in terms of "Global Warming and Climate Change". It is aimed to determine similarities and differences. Qualitative research method was adopted in the study. The source of data is the educational programs in the field of Social Studies being implemented in Turkey, Canada (Ontario) and Hong Kong. The findings of the study were obtained using document analysis. It has been confirmed that global warming and climate change subjects for 7th graders are included in Turkey social studies curricula within the context of "Global Connections". It has been also determined that there is a learning outcome related to the solution of global issues and an explanation like "addressing global climate change" regarding this outcome. However, it has been seen that in Canada (Ontario) and Hong Kong social studies curricula the subject is included more widely. While for students of Canada (Ontario) social studies curricula, expectations like collecting data, interpretation; map analysis and formation; reviewing of evidence and deduction are in question; in Hong Kong these are subjects like responsible global citizens and global cooperation, the importance of individual effort. As for Turkey's social studies curricula, it is considered that there should be more place given to a content that will make students active about global warming and climate change and will encourage them to think and research, and will create a sense of global responsibility.Keywords

Social studies, compare, global warming, climate change.Abstract

Bu çalışma; Türkiye, Kanada (Ontario) ve Hong Kong sosyal bilgiler dersi öğretim programlarının “Küresel Isınma ve İklim Değişikliği” konusu açısından incelenmesini ve bunların karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. Benzerlik ve farklılıkların belirlenmesi hedeflenmektedir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Verilerin kaynağını Türkiye, Kanada (Ontario) ve Hong Kong’ta uygulanmakta olan sosyal bilgiler kapsamındaki öğretim programları oluşturmaktadır. Araştırmanın bulguları doküman analizi kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular ışığında; Türkiye sosyal bilgiler dersi öğretim programında “Küresel Bağlantılar” öğrenme alanı kapsamında ve 7.sınıf düzeyinde küresel ısınma ve iklim değişikliğine yer verildiği tespit edilmiştir. Küresel sorunların çözümüne ilişkin bir kazanım ve bu kazanıma ait “küresel iklim değişimi konusunun ele alınması” şeklinde bir açıklamayla yer aldığı belirlenmiştir. Ancak Kanada (Ontario) ve Hong Kong sosyal bilgiler öğretim programlarında konuya daha geniş yer verildiği görülmüştür. Kanada (Ontario) sosyal bilgiler öğretim programında öğrencilerden bu konuya ilişkin soru üretme; veri toplama, yorumlama, çözümleme; harita çözümleme ve oluşturma; kanıtları değerlendirme ve sonuç çıkarma gibi beklentiler söz konusu olurken; Hong Kong’ta sorumlu küresel vatandaşlar, küresel işbirliği, bireysel çabanın önemi gibi konular öne çıkmaktadır. Türkiye sosyal bilgiler öğretim programında da küresel ısınma ve iklim değişikliği konusuna ilişkin öğrencileri aktif kılacak, düşünme ve araştırmalarına teşvik edecek, küresel sorumluluk duygusu oluşturacak bir içeriğe yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir.Keywords

Sosyal bilgiler, karşılaştırma, küresel ısınma, iklim değişikliği.

Advanced Search


Announcements

    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri