Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THIS IS NOT A BELL!: AN INDERDISCIPLINARY WORK BETWEEN ARCHITECTURE AND LINGUISTICS
(BU BİR ÇAN DEĞİLDİR! MİMARLIK VE DİLBİLİMLERİ ARAKESİTİNDE DİSİPLİNLERARASI BİR ÇALIŞMA ÖRNEĞİ )

Author : Hidayet SOFTAOĞLU    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 8
Page : 96-112
    


Summary

Can building or architecture be written or read? This questioned has been answered by Roland Bartes and his semiotics approach. In his essay about the Eiffel Tower, Roland Barthes, a well-known literary critic and theoretician made a significant contribution to semiology and urban or architectural studies vice versa since it promised for an original interdisciplinary study between architecture and linguistics. In this paper, using Barthes' analogy, I plan to revisit another tower which is as iconic as Eiffel, is the Great Bell of Big Ben and I will synchronically analyse this building by using system of sign and specifically connotation, denotation and metaphors as in Barthes did in Eiffel example. Aim of this paper is to show that, architecture is more than an object to be written about but it is a visual language system that can be read or transferred into the words. Also Barthes and his semiotic approach were important for the architectural theory so that will be explained by using Big Ben to show the applicability of this methodology. In sum, my paper suggests an interdisciplinary aspect of architecture and its strong relationship with linguistics.Keywords

Barthes, semiotics, Bin Ben, architecture, linguistics.Abstract

Mimari bir yapı yazıya dökülebilir ya da okunabilir mi? Bu soru 20yy dilbilimci ve göstergebilimci Roland Barthes tarafından kaleme alınan "Eyfel Kulesi, Başlangıç dersi" adlı eserle çoktan cevaplanmış, hem mimari ve kentsel tasarıma hem de göstergebilime orijinal bir çalışma sunulmuştur. Eserinde Barthes bir mimari başyapıt olan Eyfel Kulesini okunabilir görsel bir metin gibi ele almış ve mimari yapının sözsel karşılığını okuyucuya yazı yoluyla sunmuştur. Bu makalede Barthes’ın kentsel imgeye dönüşen Eyfeli bir metin gibi yazmasını incelenerek, 19yy'ın bir başka kentsel imgesi olan Big Ben Kulesinin dilsel-sözsel karşılığı çözümlenmeye çalışılacaktır. Yöntem olarak tıpkı Barthes’ın üzerinde durduğu ilk-anlam ve yan-anlam ve eğretileme (metafor) kavramları mimarlık üzerinden açıklanarak, yapının bağlam ve dönemine gidilerek eşsüremli bir göstergebilim sistemine başvurulacaktır. Çünkü 19yy un fiziksel koşullarının günümüzden çok farklı olduğu unutulmamalıdır. Bu çalışma ile amaçlanan ilk olarak mimarlığı "hakkında şeyler yazılabilen bir prensip" olmaktan çıkarıp, mimari yapıların kendi başına bir dile ve üsluba sahip olduğunu anlatmak, bunu yaparken de mimarinin, görsel bil dil olarak ele alınıp sözlere dökülebilirliğini inceleyen bir yöntem olarak göstergebilimi önermektir. İkinci olarak mimari kuram ve felsefeye katkıda bulunmuş Barthes’ın göstergebilim sisteminin uygulanabilirliğini yeni bir örnek olan Big Ben Kulesi üzerinden okuyucuya göstermektir. Bu sayede disiplinler-arası bir alan olan mimarlığın dilbilim ile ilişkisi de yakından irdelenmiş olacaktır.Keywords

Barthes, göstergebilim, Big Ben, mimarlık, dilbilimleri.

Advanced Search


Announcements

    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri