Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EXAMINING THE RELATION BETWEEN MEN’S EXPOSURE TO VIOLENCE AND MEN’S USE OF VIOLENCE
(ERKEKLERİN ŞİDDETE MARUZ KALMA VE ŞİDDET UYGULAMA YAŞANTILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ )

Author : Yunus AKAN  , Binnaz KIRAN  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2
Page : 47-71
    


Summary

The purpose of this research is to examine the relation between men’s exposure to violence and use of violence; and to reveal men’s perceptions about the effects of violence. In order to illuminate the phenomenon of male violence in a holistic way and in depth, the method of research chosen is qualitative and the research model is the phenomenological method. The sample of the study consists of 19 men selected using purposeful sampling according to the maximum diversity method. The characteristics of the participants forming the sample of the study vary according to age, economic status, level of education, family environment and parental attitudes. The data used in this research was obtained through interview and a semi-structured interview form. Coding based content analysis is used to analyze the data. The results vary according to where the participants grew up, their economic and educational status and parental attitudes. According to results of the research, in daily life 63% said they were “isolated from people” and 42% of cases there was “psychological distress and emotional pain.” Every participant had been exposed to violence and used violence at least once. 74% of the participants stated that they were exposed to violence from “their father” and 84% said that they were exposed to violence in terms of “slapping”. 79% of the participants use violence against “their children” and 63% of them used “physically hit” others. The findings obtained from this research are discussed in the context of literature and some suggestions are made, such as raising awareness about violence, the damage caused.Keywords

Male violence, experience of violence, the effects of violence, phenomenologyAbstract

Bu araştırmanın amacı, erkeklerin; şiddete maruz kalma ve şiddet uygulama yaşantıları arasındaki ilişkiyi incelemek ve şiddetin şiddete maruz kalan üzerindeki etkileri hakkında erkek algısını ortaya çıkarmaktır. Erkek şiddeti olgusunu bütüncül bir yaklaşımla ve derinlemesine aydınlatabilmek için, araştırmanın yöntemi olarak nitel ve araştırmanın deseni olarak ise olgubilim seçilmiştir. Araştırmanın örneklemini, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik yöntemine göre seçilen 19 erkek oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini oluşturan katılımcıların özellikleri yaş, ekonomik durum, eğitim seviyesi, yetiştiği aile ortamı ve anne baba tutumlarına göre değişmektedir. Araştırmada kullanılan veriler görüşme yoluyla ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde kodlamaya dayalı içerik analizi kullanılmıştır. Sonuçlar, katılımcıların büyüdüğü yere, ekonomik ve eğitim durumuna ve anne-baba tutumlarına göre farklılık göstermektedir. Araştırma sonucuna göre; şiddetin, şiddete maruz kalanın günlük yaşamına %63 oranında ‘’İçine kapanıp insanlardan uzaklaşacağı’’ ve psikolojisinde ise %42 oranında ‘’Psikolojisinin bozulup ruhsal acı çekeceği’’ şeklinde etkisi olacaktır. Katılımcıların hepsi en az bir kez şiddete maruz kalmış ve şiddet uygulamıştır. Katılımcıların %74’ü ‘’Babalarından’’ ve %84’ü ise ‘’Tokat’’ şeklinde şiddete maruz kalmıştır. Katılımcıların %79’u ‘’Çocuğuna’’ ve %63’ü ise ‘Fiziksel vurma’’ şeklinde şiddet uygulamıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular alanyazınla ilişkisi çerçevesinde tartışılmış ve şiddetin çözüm olamayacağı ve zararları konusunda bilinçlendirme gibi bazı önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Erkek şiddeti, şiddet yaşantısı, şiddetin etkileri, olgubilim

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri