Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SELF-REGULATION and ANXIETY SENSITIVITY as PREDICTORS of INTERNET ADDICTION among SECONDARY SCHOOL 7TH-AND 8TH-GRADE STUDENTS
(ORTAOKUL 7 ve 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ YORDAYICILARI OLARAK ÖZ DÜZENLEME ve ANKSİYETE DUYARLILIĞI )

Author : İbrahim TAŞ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9
Page : 205-217
    


Summary

It is very important to investigate the Internet addition, which is anticipated to be a serious problem in the future, and its associated concepts among children and adolescents because adolescence is one of the most critical periods of development. Whether this period is experienced in a healthy or unhealthy manner will have serious impacts on the identity development of the individual. Accordingly, this study aimed to investigate anxiety sensitivity and self-regulation as predictors of Internet addiction among secondary school students. Relational survey model of the general survey models was used in the research. The model was tested with hierarchical regression method. The study group consisted of 438 student attending a secondary school in Üsküdar, İstanbul in the academic year of 2017-2018. 210 (47.9%) of the students are girls and 228 (52.1%) are boys. Their age varied between 12 and 15 years old, and their mean age was 13.38. 227 (51.8%) of the students were 7th-graders while 211 (48.2%) were 8th-graders. The research data were obtained using the Internet Addiction Scale, the Childhood Anxiety Sensitivity Index and the Perceived Self-Regulation Scale. Before the analyzes were performed, it had been tested whether the data met multiple regression conditions, and the conditions were found to be met. The analysis concluded that anxiety sensitivity positive significantly explained Internet addiction in the secondary school students, and self-regulation explained it negative significantly. Experts in the field can shape therapy plans in consideration of the relationship between Internet addiction and anxiety sensitivity and self-regulation in reducing Internet addiction. Researchers can test the results of this research by studying the relationships between the concepts on different samples. Educators can benefit from modules aimed at reducing anxiety sensitivity and increasing self-regulation in their psychoeducation activities.Keywords

Internet addiction, anxiety sensitivity, self-regulation, secondary schoolAbstract

Gelecekte ciddi bir sorun olacağı öngörülen internet bağımlılığının ve ilişkili olduğu kavramların çocuk ve ergenlerde araştırılması önemlidir. Çünkü ergenlik dönemi gelişimin en kritik dönemlerinden birini oluşturmaktadır. Çünkü bu dönemin sağlıklı ya da sağlıksız geçmesi bireyin kimlik gelişimi üzerinde ciddi etkiler bırakacaktır. Bu doğrultuda şekillenen araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinde internet bağımlılığının açıklayıcıları olarak anksiyete duyarlılığı ve öz düzenlemeyi incelemektir. Araştırmada genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Model hiyerarşik regresyon yöntemi test edilmiştir. Araştırma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul Üsküdar’da bir ortaokula devam eden 438 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin 210’u (%47.9) kız, 228’i (%52.1) erkektir. Yaşları 12-15 arasında olup yaş ortalamaları 13.38’dir. Öğrencilerin 227’si (%51.8) 7. sınıf, 211’i (%48.2) 8. Sınıftır. Araştırmanın verileri internet bağımlılığı ölçeği, çocuklar için anksiyete duyarlılığı ölçeği ve algılanan öz düzenleme ölçeği ile elde edilmiştir. Analizler yapılmadan önce verilerin çoklu regresyon koşullarını sağlayıp sağlamadığı test edilmiş ve koşulların sağlandığı görülmüştür. Yapılan analiz sonucunda anksiyete duyarlılığının internet bağımlılığını ortaokul öğrencilerinde pozitif yönde anlamlı bir şekilde açıkladığı, öz düzenlemenin ise negatif yönde anlamlı şekilde açıkladığı tespit edilmiştir. Alanda çalışan uzmanlar internet bağımlılığını azaltmada internet bağımlılığı ile anksiyete uyarlılığı ve öz düzenleme arasındaki ilişkiyi de dikkate alarak tedavi planlarını şekillendirebilirler. Araştırmacılar kavramlar arasındaki ilişkiyi farklı örneklemlerde çalışarak bu araştırmanın sonuçlarını test edebilirler. Eğitimciler hazırlayacakları psiko-eğitim çalışmalarında anksiyete duyarlılığını azaltmaya, öz düzenlemeyi artırmaya yönelik modüllerden faydalanabilirler.Keywords

İnternet bağımlılığı, Anksiyete duyarlılığı, Öz düzenleme, Ortaokul

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri