THE EFFECT OF ELECTRONIC PORTFOLIO APPLICATION ON THE ATTITUDE OF PRE-SERVICE TEACHERS TOWARDS THE COURSE OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION
(ELEKTRONİK PORTFOLYO UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ )

Author : Betül POLAT DEMİR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 12
Page : 845-885
    


Summary

In the current study, both the effect of e-electronic portfolio used in the course on the pre-service teachers’ attitudes towards the course and its applicability in the course were investigated. The study employed the exploratory research design, one of the mixed research designs. In order to collect quantitative data, the experimental pretest-posttest equivalent control group design was used while the case study design was used in the collection of quantitative data. The quantitative dimension of the study was conducted with the participation of pre-service teachers from the Department of Computer and Instructional Technologies and the Department of Social Studies Teaching while the quantitative dimension was conducted with the participation of eight voluntary pre-service teachers actively participating in e-portfolio applications. Applications were conducted with experimental and control groups using "Measurement and Evaluation Tools Used in Education" for six weeks. In this process, while the e-portfolio application was conducted in the experimental group, no extra application was administered to the control group. In the analysis of the quantitative data, ANCOVA was used and in the analysis of the qualitative data, content analysis was used. When the quantitative and qualitative data of the current study were evaluated together, it was concluded that e-portfolio is an effective tool to improve pre-service teachers’ attitudes towards the course of Measurement and Evaluation in Education. These findings also showed that e-portfolio makes contributions to pre-service teachers’ professional and personal development and positively affects their opinions about the importance of the course. The opinions expressed by the pre-service teachers also revealed that they are of the opinion that e-portfolio can serve as an enjoyable instructional and evaluation tool that can be effectively used in all courses provided that access to the computer and internet is ensured and that students have the required skills.Keywords

electronic portfolio, attitude, pre-service teacherAbstract

Araştırmada hem ders kapsamında kullanılan e-portfolyonun öğretmen adaylarının derse yönelik tutumlarına etkisi hem de derste uygulanabilirliği incelenmiştir. Araştırmada karma yöntem desenlerinden “Açıklayıcı Desen”den yaralanılmıştır. Araştırmada nicel verileri elde etmek için öntest - sontest kontrol gruplu eşleştirilmiş deneysel desenden, nitel verileri elde etmek için ise durum çalışmasından yararlanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutu Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü ile Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümündeki öğretmen adaylarıyla, nitel boyutu ise e-portfolyo uygulamalarına etkin olarak katılan sekiz gönüllü öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Deney ve kontrol gruplarına altı hafta boyunca “Eğitimde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Araçları” ile uygulama yapılmıştır. Bu süreçte deney grubuna e-portfolyo uygulaması yaptırılırken kontrol grubuna başka bir işlem yapılmamıştır. Nicel verilerin analizinde ANCOVA, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın nicel ve nitel bulguları birlikte incelendiğinde, e-portfolyonun öğretmen adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme dersine yönelik tutumlarını geliştirmede etkili bir araç olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular aynı zamanda e-portfolyonun öğretmen adaylarının mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağladığını ve dersin önemine ilişkin düşüncelerini olumlu yönde değiştirdiğini göstermiştir. Öğretmen adaylarından alınan görüşler ise, e-portfolyonun bilgisayar, internet gibi olanaklar sağlandığında ve gerekli becerilere sahip olunduğunda bütün derslerde etkin bir şekilde kullanılabilecek eğlenceli bir öğretim ve değerlendirme aracı olduğunu ortaya koymuştur.Keywords

elektronik portfolyo, tutum, öğretmen adayı