MINIMALIST EFFECTS IN PIANO TRAINING: THE ANALYSIS OF PHILIP GLASS ETUDES
(PİYANO EĞİTİMİNDE MİNİMALİST ETKİLER: PHİLİP GLASS ETÜTLERİNİN ANALİZİ )

Author : BURCU KALKANOĞLU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 12
Page : 886-923
    


Summary

This study aims to determine to what extent the etudes in the books of Philip Glass Etudes for Piano are in accordance with the desired behaviors in the piano training at the level of undergraduate 3- undergraduate 4 of Department of Music Education. The study is a descriptive one which employs a qualitative research method. The data in the study was collected with the document analysis method. In this study, 20 etudes in Philip Glass Etude for Piano Book 1- Book 2 have been examined. The content analysis method was employed to analyze the study data. The collected data was analyzed by making the frequency (f) and percentage (%) calculations, and evaluated by presenting them as tables. It was detected that mezzo forte, mezzo piano, crescendo, decrescendo and piano were used frequently as a result of the desired behaviors regarding musical dynamics; legato, chord and octave techniques were employed often as a result of desired behaviors regarding technical skills. Therefore, it was observed that the examined etudes comply with the desired behaviors identified for the piano training in undergraduate program for the department of music education. In line with these results, it is suggested to have them played in the classes to increase the musical idea richness of students at the level of undergraduate 3 and undergraduate 4 in the department of music education, and to introduce the different techniques of contemporary works to the students taking piano lessons in departments of music education and to have them play those works.Keywords

Piano, Piano Training, Minimalism, Philip Glass.Abstract

Bu çalışma, Philip Glass Etudes for Piano kitaplarında yer alan etütlerin Müzik Eğitimi Anabilim dalı lisans 3- lisans 4 düzeylerindeki piyano eğitimi için belirlenen hedef davranışlara ne ölçüde uygun olduğunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma nitel araştırma yönteminin kullanıldığı betimsel bir araştırmadır. Çalışmada yer alan veriler doküman analizi yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmada Philip Glass Etude for Piano Book 1- Book 2 kitabında bulunan 20 etüt incelenmiştir. Araştırma verilerinin analizinde içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler frekans (f) ve yüzde (%) hesaplamaları yapılarak çözümlenmiş; tablolar halinde sunularak değerlendirmeleri yapılmıştır. Müzikal dinamiklere yönelik hedef davranışlar sonucunda mezzo forte, mezzo piano, crescendo, decrescendo ve piano’nun sıklıkla kullanıldığı; Teknik becerilere yönelik hedef davranışlar sonucunda ise, legato, akor ve oktav tekniğinin fazlasıyla kullanıldığı saptanmıştır. Bu sebeple, incelenen etütlerin müzik eğitimi anabilim dalı lisans programlarında piyano eğitimi için belirlenen hedef davranışlarla uyumluluk gösterdiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda; Müzik eğitimi anabilim dalı lisans 3 ve lisans 4 seviyesindeki öğrencilerin müzikal fikir zenginliğini arttırmak amacıyla derslerde çaldırılması, müzik eğitimi anabilim dallarında piyano dersine giren öğrencilere çağdaş dönem eserlerindeki farklı tekniklerin tanıtılması ve çalıştırılması, önerilmektedir.Keywords

Piyano, Piyano Eğitimi, Minimalizm, Philip Glass.