Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE ATTITUDES AND OPINIONS OF PROSPECTIVE TEACHERS TOWARDS THE USE OF TECHNOLOGY IN EDUCATION
(ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK TUTUM VE GÖRÜŞLERİ )

Author : Erhan YAYLAK    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9
Page : 149-175
    


Summary

This research, which aims to determine the attitudes and opinions of prospective teachers towards the use of technology in education, was conducted with the scope of exploratory sequential research design from mixed research models. The sample of the research consists of 216 prospective teachers, 143 females and 73 males, who take ‘Use of Technology in Education’ in the pedagogical formation certificate program within a state university in the academic year of 2018-2019. From this sample, 16 prospective teachers volunteered for the qualitative study group of the research. The data were collected from the participants by ‘Personal Information Form,’ ‘Semi-Structured Interview Form,’ and ‘Attitude towards the Use of Technology’ scale, which consists of 19 items. In the analysis of the research data, SPSS 25.0 package program and MaxQDA qualitative analysis program were used, and the data of the research were analyzed by using necessary statistical techniques. In the quantitative research, the attitudes of prospective teachers towards the use of technology in education were examined by the variables of their gender, age, education status, the department, and faculty. As a result of the research, it was determined that the attitude scores of prospective teachers towards the usage of education in technology were on the level of ‘I Agree’ and except for the variable of gender. There are significant differences in the attitude scores of prospective teachers according to their age, education status, the department, and faculty. When these differences are examined, it was determined that the differences were in favor of the 36-40 age group and graduates who have a bachelor of education. According to the qualitative results of the research; prospective teachers stated that technology should be used in education and that the benefits of using technology in education processes are more. They stated that prospective teachers would contribute to learning when technology is used responsibly, but negative consequences such as laziness, inefficiency of time, and dependence may occur when not paid attention. Finally; It is concluded that the connection between education and technology will continue to increase in the coming years and that the distance and virtual learning environments will be used more.Keywords

Prospective teachers, use of technology in education, attitude, opinion.Abstract

Öğretmen adaylarının eğitimde teknolojinin kullanımına yönelik tutum ve görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırma, karma araştırma modellerinden açımlayıcı sıralı karma desen kapsamında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 akademik yılında bir devlet üniversitesinde pedagojik formasyon sertifikası programında 'Eğitimde Teknoloji Kullanımı' dersini alan 143 kadın ve 73 erkek 216 öğretmen adayından oluşmaktadır. Bu örneklem içerisinden 16 öğretmen adayı araştırmanın nitel çalışma grubu için gönüllü olmuştur. Araştırmada veriler, 19 maddeden oluşan “Kişisel Bilgi Formu”, “Yarı Yapısal Görüşme Formu” ve “Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutum” ölçeğinden katılımcılardan toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 25.0 paket programı ve MaxQDA nitel analiz programı kullanılmış ve araştırmanın verileri gerekli istatistiksel teknikler kullanılarak çözümlenmiştir. Nicel araştırmada, öğretmen adaylarının eğitimde teknolojinin kullanımına yönelik tutumları cinsiyet, yaş, eğitim durumu, bölüm ve fakülte değişkenleri ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının teknolojide eğitim kullanımına yönelik tutum puanlarının “Katılıyorum” düzeyinde olduğu ve cinsiyet değişkeni dışında tutum puanlarında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının tutum puanlarında yaşlarına, eğitim durumlarına, bölüm ve fakültelere göre önemli farklılıklar vardır. Bu farklılıklar incelendiğinde, farklılıkların 36-40 yaş grubu ve lisans mezunlarının lehine olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın nitel sonuçlarına göre; öğretmen adayları teknolojinin eğitimde kullanılması gerektiğini ve teknolojinin eğitim süreçlerinde kullanılmasının faydalarının daha fazla olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının teknolojinin sorumlu bir şekilde kullanıldığında öğrenmeye katkı sağlayacağını, ancak tembellik, zamanın verimsizliği ve bağımlılık gibi olumsuz sonuçların dikkat edilmediğinde ortaya çıkabileceğini ifade etmişlerdir. Son olarak; eğitim ve teknoloji arasındaki bağlantının önümüzdeki yıllarda artmaya devam edeceği, uzaktan ve sanal öğrenme ortamlarının daha fazla kullanılacağı sonucuna varılmıştır.Keywords

Öğretmen adayları, eğitimde teknoloji kullanımı, tutum, görüş.

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri