SUPPORT AND TRAINING COURSES ACCORDING TO THE OPINIONS OF SCHOOL ADMINISTRATORS: CONTRIBUTIONS, PROBLEMS AND SOLUTION OFFERS
(OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI: KATKILAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ )

Author : MEVLÜT KARA  , Fatih BOZBAYINDIR  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 12
Page : 1074-1132
    


Summary

The present study revealed the contributions of support and training courses to the stakeholders in addition to the problems experienced by different stakeholders during the course procedure and their solution offers based on the opinions of school administrators. The qualitative research methodology was used in the study and phenomenology was determined to be the research design. The study group consisted of 40 school administrators employed at support and training courses in Nizip district of Gaziantep province in the academic year of 2018-2019 and determined through criterion sampling. Content analysis was conducted for the in-depth analysis of research data. According to the obtained findings, it was concluded that support and training courses contributed to the students in terms of promoting school lessons and increasing school success, to the teachers in terms of financial support and professional development, to the parents in terms of freeing from financial burden, and to the administrators in terms of financial support and teaching skills development. It was found that support and training courses had several problems such as absenteeism, tiredness, intervention in course selection, indifference, increased workload, arranging teaching schedule, lack of resources, and lack of supervision. Based on the views of school administrators and relevant literature, it was recommended to maintain discipline about absenteeism by reducing the number of lessons, to establish a course employment system for teachers, to request a fair amount of money from the parents, to increase the income of administrators, to produce materials and resources by establishing course centres and to improve supervision for support and training courses to be more effective.Keywords

Support training, Support and training courses, School administratorAbstract

Bu araştırmada okul yöneticilerinin görüşleri doğrultusunda destekleme ve yetiştirme kurslarının paydaşlara yönelik katkıları, paydaşların kurs sürecinde yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ortaya konmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve araştırmanın deseni olgubilim olarak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, Gaziantep ili Nizip ilçesinde destekleme ve yetiştirme kurslarında görev yapan ve ölçüt örnekleme ile belirlenen 40 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Verilerin derinlemesine analizi için içerik analizi yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, destekleme ve yetiştirme kurslarının öğrencilere okul derslerine destek ve okul başarısını artırma; öğretmenlere maddi destek ve mesleki gelişim; velilere maddi yükten kurtarma ve yöneticilere maddi destek ve öğretmenlik yönünü geliştirme katkılarının olduğu tespit edilmiştir. Destekleme ve yetiştirme kurslarında; devamsızlık, yorgunluk, ders seçimine müdahil olunması, ilgisizlik, iş yükünün artması, ders programının hazırlama süreci, kaynak eksikliği ve denetim yetersizliği gibi sorunların yaşandığı tespit edilmiştir. Okul yöneticilerinin görüşlerine ve alanyazına göre destekleme ve yetiştirme kurslarının daha etkili olabilmesi için; ders saatlerinin azaltılarak devamsızlık ile ilgili disiplin sağlanması, kursta görev alacak öğretmenler için sistem oluşturulması, veliden belli miktarda ücret talep edilmesi, yönetici ücretinin artırılması, kurs merkezleri oluşturularak kursa yönelik kaynak sağlanması ve denetimin artırılması önerilmektedir.Keywords

Destek eğitimleri, Destekleme ve yetiştirme kursları, Okul yöneticisi