THE COMPARISON OF ONE-STEP MUSICAL TALENT TESTS AND TWO-STEP MUSICAL TALENT TESTS FROM THE POINT OF DIFFERENT VARIABLES
(TEK AŞAMALI VE İKİ AŞAMALI OLARAK YAPILAN MÜZİK YETENEK SINAVLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI )

Author : Meltem DÜZBASTILAR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 12
Page : 959-994
    


Summary

The music teaching departments of education faculty, fine arts education branches are the main professional music education institutions at present. These institutions meet the need for the music teachers of our country with their graduates. Music teaching programs of education faculties accept students through a special talent test. This study aims to compare one-step musical talent tests and two-step musical talent tests. This comparison is made from the point of two variables: gender and the graduated school. In adition, the last two years one-step musical talent tests are perused and compared among. The data of the study consists of the 400 candidates scores who became successfull at the musical talent tests of a university located in Blacksea Reagion, between 2012-2019. In this study general survey method is used. The data is analysed by using a statistical computer program which is widely used in social sciences. As a result, it’s seen that the average grades of two-step tests in two-voice hearing, rythym repetition, solfege and playing are higher than one-step tests. In-field candidates are more successfull except for 4-voice hearing, rythym repetition, and singing tests. And the success of the female candidates are higher in all other tests except for melody repetition, rythym repetition and playing. At the same time, in 2019 all the scores except for melody repetition are declined. The sharpest decline is seen in solfege. While the number of the out-field students in 2018 was 7, it became 28 in 2019. So it’s possible to say that the decline in phases which requires a musical education background is an expected result due to the decline in number of in-field students. In 2019, the students could manage to repeat 2 and a half rythym measure of 8 rythym measures that given in test. In four voice hearing, they could one of two chord questions.Keywords

One-Step Musical Talent Test, Two-Step Musical Talent Test, Music Education.Abstract

Eğitim fakültelerinin güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik öğretmenliği anabilim dalları, günümüzde örgün lisans eğitimi kapsamındaki başlıca mesleki müzik eğitimi kurumlarındandır. Ülkemizin müzik öğretmeni ihtiyacı, ağırlıklı olarak bu lisans programından mezun olan öğretmenlerle karşılanmaktadır. Eğitim fakülteleri müzik öğretmenliği programlarına her yıl özel yetenek sınavları ile öğrenci alınmaktadır. Bu araştırma, tek aşamalı ve iki aşamalı olarak yapılan müzik özel yetenek sınavlarının karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Bu karşılaştırma, mezun olunan lise ve cinsiyet değişkenine göre yapılmıştır. Araştırmada ayrıca, son iki yılda yapılan tek aşamalı sınav da kendi içinde değerlendirilmiştir. Araştırmanın verileri, Karadeniz Bölgesinde yer alan bir üniversitenin 2012-2019 yılları arasında müzik yetenek sınavlarını kazanan 400 öğrencinin aldıkları puanlardan oluşmaktadır. Araştırmada, genel tarama modeli kullanılmıştır. Veriler sosyal bilimler alanında yaygın olarak kullanılan bir istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, iki ses işitme, ritim tekrarı, solfej ve çalma basamaklarında iki aşamalı sınav ortalaması daha yüksek çıkmıştır. 4 ses işitme, ritim tekrarı ve söyleme dışındaki tüm basamaklarda alan içi öğrencileri daha başarılıdır. Ezgi tekrarı, ritim tekrarı ve çalma basamakları dışındaki tüm basamaklarda da kadın öğrencilerin başarılarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Aynı zamanda, 2019 yılında ezgi tekrarı dışında tüm basamaklarda düşüş olduğu görülmektedir. En fazla düşüş, solfej basamağında olmuştur. Alan dışı öğrencilerin 2018 yılında 7 iken 2019 yılında 28 olması özellikle alan bilgisi gerektiren basamaklardaki düşüş için beklenen bir sonuçtur. 2019 yılında öğrenciler ritim tekrarında sorulan sekiz ölçünün iki buçuk ölçüsünü tekrar edebilmiştir. Ezgi tekrarında, aynı şekilde sekiz ölçüden iki buçuk- üç ölçü arasında bir başarı göstermiştir. Dört ses işitmede verilen iki akordan birini verebilmişlerdir.Keywords

Tek Aşamalı Özel Yetenek Sınavı, İki Aşamalı Özel Yetenek Sınavı, Müzik Eğitimi.