Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INVESTIGATION OF THE EFFECT OF “VALUES EDUCATION PROGRAM WITH STORIES” ON STUDENTS' DEMOCRATIC ATTITUDE, MORAL MATURITY AND TARGET BEHAVIOR DEVELOPMENT LEVELS
(“HİKÂYELERLE DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI”NIN ÖĞRENCİLERİN DEMOKRATİK TUTUM, AHLAKİ OLGUNLUK VE HEDEF DAVRANIŞ GELİŞİM DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ )

Author : Yunus Akan    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 1664-1710
    


Summary

This study aims to examine the effect of the “Values Education Program with Stories (VEPS)”, applied to students studying in the 8th-grade, on the democratic attitude, moral maturity and target behavior development levels of the students. In this research, a semi-experimental design defined as "Pretest-Posttest Control Group Model" was used. The sample of the research consisted of 64 students studying in Selçuklar Secondary School affiliated to Mersin Provincial Directorate of National Education in 2018-2019 academic year. Before starting the research, a program called “Values Education Program with Stories (VEPS)” was developed and this program was applied to the experimental group for 16 weeks, as 1 session and 2 lessons (80 minutes) per week. "Moral Maturity Scale", "Democratic Values Scale"and "Behavior Rating Scale"were applied to experimental and control groups as pretest and posttest to test the effectiveness of the program. For the analysis of data T-Test for Unrelated Measurements, Two-Way Anova for Mixed Measurements and Covariance Analysis were used. As a result, it can be said that VEPS is an effective program in increasing students' moral maturity and target behavior development levels. Suggestions were made to increase the number of such programs that will improve character and value development for students and to conduct more experimental studies on this subject.Keywords

Character Development, Values Education, Moral Maturity, Democratic Attitude, Development of Target BehaviorAbstract

Bu araştırmanın amacı, 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilere uygulanan “Hikâyelerle Değerler Eğitimi Programı(HİDEP)”nın öğrencilerin demokratik tutum, ahlaki olgunluk ve hedef davranış gelişim düzeylerine etkisini incelemektir. Bu araştırmada, “Öntest - Sontest Kontrol Gruplu Model” olarak tanımlanan yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Selçuklar ortaokulunda 2018-2019 eğitim yılında öğrenim gören 64 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya başlamadan önce “Hikâyelerle Değerler Eğitimi Programı(HİDEP)” adı altında bir program geliştirilmiştir ve bu program 16 hafta boyunca haftada 1 oturum ve 2 ders saati (80 dakika) olarak deney grubuna uygulanmıştır Programın etkililiğini test etmek için ölçme aracı olarak “Ahlaki Olgunluk Ölçeği”, “Demokratik Değerler Ölçeği” ve “Hedef Davranış Gelişim Ölçeği” deney ve kontrol gruplarına öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Verilerin analizi için İlişkisiz Ölçümler İçin T Testi, Karışık Ölçümler için İki Yönlü Anova ve Kovaryans Analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak HİDEP’in öğrencilerin ahlaki olgunluk ve hedef davranış gelişim düzeylerini artırmada etkili bir uygulama olduğu söylenebilir. Öğrencilerde karakter ve değer gelişimi sağlayacak bu tür programların sayısı artırılması ve bu konu ile ilgili daha fazla deneysel çalışma yapılması gibi önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Karakter Gelişimi, Değerler Eğitimi, Ahlaki Olgunluk, Demokratik Tutum, Hedef Davranış Gelişimi

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri