EXAMINING THE CURRENT EVENTS IN THE SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS
(SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA YER ALAN GÜNCEL OLAYLARIN İNCELENMESİ )

Author : Muzaffer ÇATAK  , Adem İNCE  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 725-770
    


Summary

The use of current events in education is so important and necessary. In this context, as a result of the use of current events by educators, reinforcing students’ concept teaching, skill acquisition, values ​​education and learning standards constitutes an important advantage. Current events that address the main teaching principles, facilitate the functioning of the course and contribute to the cognitive, sensory and psychomotor development and motivation of the students. In this study 4th, 5th, 6th and 7th grade Social Studies textbooks of 2018-2019, which are included in the Education Informatics Network (EBA) system under the Ministry of National Education, were examined, and these books were analyzed using the document analysis method. The aim of the study is to evaluate the competencies within the scope of the themes of the Social Studies textbooks according to the distribution of the usage rates of current events in all classes. As a result of the study, it was determined that the rate distributions of the current events in the textbooks on class basis differ according to the themes, and these rates were not systematic. When the general total rates of current events in the textbooks are examined, it is 7th grade (30%)> 6th grade (29%)> 5th grade (23%)> 4th grade (18%) respectively. According to these rates, it was concluded that the use of current events in the Social Studies textbooks is insufficient in lower grades, and that the textbooks of the upper classes included more current events than the lower classes. However, it has been determined that current events used in the Social Studies textbooks are related to the achievements in the curriculum.Keywords

Current events, social studies textbook, social studies curriculum, learning standards.Abstract

Güncel olayların eğitimde kullanımı oldukça önemli ve gereklidir. Kavramlar, beceriler, değerler ve kazanımlar; eğitim sistemimizdeki temel amaçların gerçekleştirilmesine yardımcı olan unsurlardan bazılarıdır. Bu bağlamda, eğitimcilerin güncel olayları kullanmasıyla öğrencilerde kavram öğretiminin, beceri ediniminin, değerler eğitiminin ve kazanımların pekiştirilmesi önemli bir avantaj sağlamaktadır. Başlıca öğretim ilkelerine hitap eden güncel olaylar, dersin işleyişini kolaylaştırdığı gibi öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimine ve motivasyonuna da katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi içerisinde yer alan 2018-2019 yılına ait 4, 5, 6 ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitapları ele alınmış olup, bu kitaplar doküman incelemesi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler ders kitaplarının öğrenme alanları kapsamındaki güncel olayların sınıflara göre, kullanılma oranlarının dağılımına göre yeterliliklerin değerlendirilmesidir. Çalışma sonucunda ders kitaplarındaki güncel olayların öğrenme alanlarına göre sınıf bazında oran dağılımlarının farklılaştığı, bu oranların ise sistematik olmadığı tespit edilmiştir. Ders kitaplarında yer alan güncel olayların, genel toplam oranları incelendiğinde ise 7. sınıf (%30) > 6. sınıf (%29) > 5. sınıf (%23) > 4. sınıf (%18)’dir. Bu genel oranlara göre, Sosyal Bilgiler ders kitaplarındaki güncel olayların kullanımının alt sınıflarda yetersiz olduğu; üst sınıfların ders kitaplarında, alt sınıflara oranla güncel olaylara daha fazla yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, Sosyal Bilgiler ders kitaplarında kullanılan güncel olayların, programda yer alan kazanımlarla ilişkili olduğu belirlenmiştir.Keywords

Güncel olaylar, sosyal bilgiler ders kitabı, sosyal bilgiler ders programı, kazanımlar.