SOCIAL STUDIES TEACHERS' VIEWS ON VALUES EDUCATION IN THE COVID-19 PANDEMIA PROCESS
(COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ )

Author : MELEK KÖRÜKCÜ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 1366-1389
    


Summary

Pandemic; is that an epidemic exceeds a certain region and affects all humanity. The coronavirus case seen in Wuhan, China in the last months of 2019, Covid 19, spread around the world in a short time and affected all faith. Due to Covid 19, formal education was suspended in most of the countries and in our country and distance education was started. The purpose of this study is to determine the opinions of social studies teachers on values ​​education in the distance education process. The research has been studied with the holistic multi-case study method, which is one of the basic qualitative research methods. Maximum diversity sampling, one of the purposeful sampling methods, was used in the study. In the 2020-2021 academic year, 15 social studies teachers working in a city in the Central Anatolia Region in the fall term constitute the study group of the research. The research data were collected using semi-structured interview forms that consist of open-ended questions developed by the researcher. Content analysis method was used in the analysis of the collected data. The findings obtained within the scope of the research show that values ​​education is not effective in social studies lessons conducted on online platforms. During the distance education period, it was determined that social studies teachers used character education, moral reasoning and value indoctrination approaches from values education approaches in values education. It has been found that the biggest problem that social studies teachers experience in values education is absenteeism, and parents have an indifferent attitude towards values education. Suggestions were made at the point of providing family-school-teacher cooperation and communication on online platforms and completing the technological deficiencies of the students.Keywords

Values, Values Education, Distance Education, Social Studies, Social Studies TeacherAbstract

Pandemi; bir salgının belirli bir bölgeyi aşarak tüm insanlığı etkilemesidir. 2019 yılının son aylarında Çin’in Wuhan şehrinde görülen koronavirüs vakası, Covid 19, kısa sürede dünya geneline yayılmış ve tüm inanlığı etkilemiştir. Covid 19 nedeniyle ülkelerin çoğunda ve ülkemizde örgün eğitime ara verilmiş ve uzaktan eğitime geçilmiştir. Gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı ise uzaktan eğitim sürecinde sosyal bilgiler öğretmenlerinin değerler eğitimine yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırma temel nitel araştırma yöntemlerinden bütüncül çoklu durum çalışması yöntemiyle desenlenmiştir. Araştırmada, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. 2020-2021 eğitim öğretim yılında, güz döneminde İç Anadolu Bölgesi’nde bir ilde görev yapan 15 sosyal bilgiler öğretmeni araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen, açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formları ile toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde, içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular, online platformlarda gerçekleştirilen sosyal bilgiler dersinde değerler eğitiminin etkili olmadığı yönündedir. Uzaktan eğitim döneminde, sosyal bilgiler öğretmenlerinin değerler eğitiminde, değer eğitimi yaklaşımlarından karakter eğitimi, ahlaki muhakeme ve değer telkini yaklaşımlarını kullandıkları belirlenmiştir.  Sosyal bilgiler öğretmenlerin değerler eğitiminde yaşadıkları en büyük sorunun devamsızlık olduğu, değerler eğitimi noktasında ebeveynlerin ilgisiz bir tutum sergiledikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Aile-okul-öğretmen işbirliği ve iletişiminin online platformlarda sağlanması, öğrencilerin teknolojik eksikliklerinin tamamlanması noktasında önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Değerler, Değerler Eğitimi, Uzaktan Eğitim, Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler Öğretmeni.