Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STRATEGIES AND SOCIOECONOMIC SITUATION, ICT USING SKILLS, AGE, EDUCATIONAL STATUS, PROBLEM-SOLVING SKILLS
(ÖĞRENME STRATEJİLERİ İLE SOSYO-EKONOMİK DURUM, BIT KULLANIMI, YAŞ, EĞİTİM DURUMU ve PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ )

Author : Ramazan ATASOY  , Ömür ÇOBAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 11
Page : 384-422
    


Summary

There is a linear relationship between the level of development in economic, social and cultural aspects, with the quality of education systems and the quality of human capital of countries. In this respect, the education systems are seen as the most powerful factor in ensuring the development and wealth of the countries. In this study, the relationship between problem solving skills and learning strategies in seven countries (USA, Japan, South Korea, Singapore, Finland, Turkey and Chile) was examined. Besides this, socio-economic situation, age, educational situation and ICT usage were also analysed in the study. This quantitative research was designed as a descriptive model. The sampling of the study consists from the household of seven countries participated to the PIAAC 2015 (between 16 – 65 years old). PIAAC problem-solving achievement test and background questionnaire were used in the study. Multiple regression analysis was used for analysing the data. The result of the research was shown that there were significant relationships between educational status, socio-economic status, age, and using ICT and learning strategies. Moreover, there was a significant relationship between problem-solving skills and learning strategies in all of these seven countries. It was supposed that the research could give clues related to the monitoring of the outputs of the educational systems of the countries to the policymakers in education, executive decision makers and researchers.Keywords

PIAAC; skills of adults; problem-solving; learning strategy; educational administration; technology-rich environment.Abstract

Ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmişlik düzeyi ile eğitim sistemlerinin kalitesi ve ülkelerin sahip oldukları insan sermayesinin niteliği arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Bu yönü ile eğitim sistemleri ülkelerin kalkınma ve refahını sağlamada en güçlü etken olarak görülmektedir. Bu araştırmada, PIAAC 2015 sonuçlarına göre bireyin sosyo-ekonomik durumu, yaş ve eğitim durumu, ICT kullanımı ile problem çözme becerisi arasındaki ilişki ve bu ilişkide bireyin öğrenme stratejileri aracı değişkeninin rolü araştırılmıştır. Bu araştırmada bu ilişki örüntüsü doğrultusunda yedi ülke incelenmiştir. Araştırma ilişkisel tarama deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini PIAAC 2015’e katılan yedi ülkenin (ABD, Türkiye, Finlandiya, Şili, Güney Kore, Japonya ve Singapur) hane halkı (16-65 yaş arası) oluşturmaktadır. Araştırmada PIAAC problem çözme başarı testi ile arka plan anketinden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, yedi ülkede de eğitim durumu, sosyo-ekonomik durum, yaş, ICT kullanımı ile problem çözme becerisi ile öğrenme stratejileri arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir. Araştırmanın eğitimde politika belirleyicilere, eğitimde üst düzey karar vericilere ve araştırmacılara ülke eğitim sistemlerinin çıktılarının görünümüne ilişkin ipuçları vermesi beklenmektedir.Keywords

PIAAC; yetişkin becerileri, problem çözme, öğrenme stratejileri, eğitim yönetimi, teknoloji zengin ortam

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri