SOCIAL STUDIES TEACHERS’ PERCEPTIONS OF MAP LITERACY, AND TEACHING PRACTICES
(SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN HARİTA OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN ALGILARI VE ÖĞRETİM UYGULAMALARI )

Author : Canan Tunç Şahin    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 1528-1570
    


Summary

In today’s world, where spatial distance and boundaries are disappearing, maps have gained importance as space and location information. It is necessary to have map literacy skills to understand, interpret, analyze and design maps. Map literacy is one of the skills that individuals should be acquired from an early age. Teachers have a great responsibility as individuals who will develop students’ map literacy skills and use these skills in teaching practices.  The aim of this study was to determine social studies teachers’ perceptions of map literacy, and their teaching practices. Data were collected using the semi-structured interview form in the study, which was designed as a case study from qualitative research approaches. A total of 16 social studies teachers voluntarily participated in the study. The study data were analyzed using the descriptive analysis method. Teachers’ perceptions of map literacy were determined to be limited to basic skills as an important result of the study. It has been determined that teachers do not use teaching practices to develop high-level map literacy skills. Teachers' practices to improve map literacy are mostly limited to traditional methods. Active teaching practices and out-of-classroom activities should be applied by teachers to develop map literacy skills. The teachers participating in the study stated that their problems in getting the map literacy skills acquired were caused by the insufficiency of textbooks, the excessive duration of the courses and the inadequacy of the physical conditions of the school. In order to solve these problems, social studies textbooks and teacher books should be prepared to help students develop their map literacy skills. The infrastructure of schools should be arranged to develop students' map literacy skills. The statement of the participant teachers which they consider their field knowledge on the subject was insufficient is an important result of the study.Keywords

Map literacy, teaching practices, social studies teachersAbstract

Mekânsal mesafenin ve sınırların kalktığı günümüzde mekân ve konum bilgisi olarak haritalar önem kazanmıştır. Haritaları anlama, yorumlama, analiz etme ve tasarlayabilmek için harita okuryazarlığı becerisine sahip olmak gerekir. Harita okuryazarlığı bireylere küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gereken becerilerden biridir. Öğrencilerin harita okuryazarlığı becerilerini geliştirecek ve bu becerileri öğretim uygulamalarında kullanacak kişiler olarak öğretmenlere büyük sorumluluk düşmektedir. Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler öğretmenlerinin harita okuryazarlığına ilişkin algılarını ve öğretim uygulamalarını tespit etmektir. Nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması olarak desenlenen araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmaya 16 sosyal bilgiler öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma verileri betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın önemli sonuçları olarak öğretmenlerin harita okuryazarlığına yönelik algıları temel becerilerle sınırlıdır. Öğretmenlerin üst düzey harita okuryazarlığı becerilerini geliştirmeye yönelik öğretim uygulamaları yapmadıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin harita okuryazarlığı geliştirmeye yönelik uygulamaları çoğunlukla geleneksel yöntemlerle sınırlıdır. Öğretmenlerin harita okuryazarlığı becerilerini geliştirmeye yönelik aktif öğretim uygulamalarına ve sınıf dışı etkenliklere yer vermeleri gerekmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenler harita okuryazarlığı becerilerini kazandırmadaki sorunları ders kitapları yetersizliği, ders saatlerinin fazlalığı ve okulun fiziki şartlarının yetersizliğinden kaynaklandığını belirtmişlerdir. Bu sorunların çözümüne yönelik sosyal bilgiler ders kitapları öğrencilerin harita okuryazarlığı becerilerini geliştirmeye yardımcı olacak şekilde hazırlanmalıdır. Okulların alt yapısı öğrencilerin harita okuryazarlığı becerilerini geliştirmeye yönelik düzenlenmelidir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin konu ile ilgili alan bilgilerinin yetersiz olduğunu ifade etmeleri araştırmada önemli bir sonuçtur.Keywords

Harita okuryazarlığı, öğretim uygulamaları, sosyal bilgiler öğretmenleri