A METASYNTHESIS STUDY OF CREATIVITY ON PRESCHOOL EDUCATION IN TURKEY
(TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE YARATICILIK ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALAR: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI )

Author : tuğçe baykal  , Figen KILIÇ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 1285-1316
    


Summary

Every individual has the potential for creativity. The important thing is that this potential can be revealed. This is possible by supporting the creativity of individuals, providing them with opportunities and creating environments that can improve their creativity. Childhood is a time of unlimited purity and imagination. This period is the most important process in the development of creativity. As the child grows, his experience increases and his creativity will develop if his experiences are related to creativity. For this reason, the most important period is the pre-school period, which covers the period from the birth of the child to the primary school age. Thus, it is very important to carry out studies that support creativity in preschool education. The aim of this study is to examine the theses, articles and notifications about creativity in preschool education conducted by Turkish researchers in Turkey by using meta-synthesis method and to reveal the tendency of creativity in preschool education. In addition, another aim of the study is to raise awareness that the emphasis on creativity in preschool education is an important step towards supporting the development and progress of individuals and societies. Thus, it is thought that the research will support both the literature and the work to be done on creativity for teachers in pre-school education. It will also guide preschool teachers in gaining different perspectives on creativity, in the activities they do in their classrooms and in their approaches to their students. For meta-synthesis, 11 studies that provide qualitative data for studies conducted in the field of preschool education in Turkey were selected. Studies providing only quantitative data and non-Turkish studies are excluded. The characteristics of the studies used in meta-synthesis were separated according to the author, the method of the research, data collection tools, sample group, data analysis, and study type. "What results have been obtained in research on creativity in preschool education?" by examining the research results related to the sub-problem, the definitions of creativity, the importance of creativity in early childhood, the factors that develop and hinder creativity, activities in creativity, creativity in preschool education programs were created and the results were evaluated under these themes.Keywords

Preschool education, creativity, education, meta-synthesis, early childhoodAbstract

Her birey yaratıcılık potansiyeline sahiptir. Önemli olan bu potansiyelin ortaya çıkabilmesidir. Bu da bireylerin yaratıcılıklarının desteklenerek onlara yaratıcılıklarını geliştirebilecek fırsatlar sunulması ve ortamlar oluşturulması ile mümkündür. Çocukluk, saflık ve hayal gücünün sınırsız olduğu bir dönemdir. Bu dönem yaratıcılığın gelişmesinde en önemli süreçtir. Çocuk büyüdükçe tecrübesi artar ve kazandığı tecrübeler yaratıcılık ile ilgili olduğu takdirde yaratıcılığı gelişecektir. Bu nedenle en önemli dönem çocuğun doğduğu andan ilköğretim çağına kadar olan süreci kapsayan okul öncesi dönemidir. Bundan dolayı okul öncesi eğitimde yaratıcılık ile ilgili yaratıcılığı destekleyen çalışmalar yapılması oldukça önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı da Türkiye’de yürütülmüş okul öncesi eğitimde yaratıcılık ile ilgili tezler, makaleler ve bildirilerin meta-sentez yöntemi kullanılarak incelenmesi ve okul öncesi eğitimde yaratıcılık konusunda nasıl bir eğilimin olduğunun ortaya konulmasıdır.  Bunun yanında araştırmanın diğer bir amacı da okul öncesi eğitimde yaratıcılık çalışmalarına ağırlık verilmesinin kişilerin ve toplumların gelişimlerini ve ilerlemelerini destekleme yönünde önemli bir adım olduğu konusunda farkındalık yaratmasıdır. Böylece araştırmanın hem literatüre hem de okul öncesi eğitimde öğretmenlere yaratıcılıkla ilgili yapılacak çalışmalar ile ilgili destek olacağı düşünülmektedir. Çalışma metasentez yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Meta-sentez için Türkiye’de okul öncesi eğitimi alanında yapılmış çalışmalara yönelik nitel veriler sağlayan 11 çalışma seçilmiştir. Sadece nicel veri sağlayan çalışmalar ve Türkçe olmayan çalışmalar hariç tutulmuştur.  Meta-sentezde kullanılan çalışmaların özellikleri yazara, araştırmanın yöntemine, veri toplama araçlarına, örneklem grubuna, veri analizine, çalışma türüne göre ayrıştırılmıştır. Araştırmaların sonuçları incelenerek, yaratıcılık tanımları, erken çocukluk döneminde yaratıcılığın önemi, yaratıcılığı geliştiren ve engelleyen etmenler, yaratıcılıkta etkinlikler, okul öncesi eğitim programlarında yaratıcılık temaları oluşturulmuş ve sonuçlar bu temalar altında değerlendirilmiştir.Keywords

Okul öncesi eğitimi, yaratıcılık, eğitim, meta-sentez, erken çocukluk