INVESTIGATION OF THE RECREATION BENEFIT LEVELS AND COVID-19 PHOBIAS OF UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
(ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REKREASYON FAYDA DÜZEYLERİNİN VE COVİD-19 FOBİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ )

Author : Yusuf ER  , Tuba Fatma KARADAĞ, Mustafa Can KOÇ, Oğuzhan EROĞLU, Abdullah ÇUHADAR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 1470-1495
    


Summary

It is thought that the Covid-19 process, which has emerged in recent years and has affected the world, has negative effects on people. It can be said that among these negative effects, the recreational benefit levels of individuals are also affected. The aim of this study is to examine the recreational benefit levels and Covid-19 phobias of university students in terms of different variables. The population of the study is comprised of the students of the Karamanoğlu Mehmetbey University, and the sample group consists of a total of 538 people (274 women (x̄age=22.9±4.7) and 264 men (x̄age=21.2±4.5). Data collection tools were the Recreation Benefit Scale (RBS) and Covid-19 Phobia Scale (CP19-S). The data were analysed via descriptive statistical methods, t-Test, One Way Analysis of Variance (ANOVA), and the Bonferroni Test. It was determined that the scores of the physical benefit, psychological benefit, and social benefit subscales of the recreation benefit scale did not show a statistically significant difference according to the variables of gender and Covid-19 infection, but the scores of the psychological benefit subscale of the recreation benefit scale showed a statistically significant difference according to the level of welfare variable. The scores of the physical benefit, psychological benefit, and social benefit subscales of the recreation benefit scale showed a statistically significant difference according to the Covid-19 Infection of the Inner Circle. While the scores of the psychological subscales of the coronavirus-19 phobia scale showed a statistically significant difference according to the gender variable, the scores of the psychosomatic, social, and economic subscales did not show a statistically significant difference according to the gender variable. In addition, the scores of the psychological, psychosomatic, and social subscales of the Covid-19 phobia scale showed a statistically significant difference according to the Covid-19 infection variable, and the scores of the psychological and psychosomatic subscales showed a statistically significant difference according to the Covid-19 Infection of the Inner Circle variable. However, the scores of the psychological, psychosomatic, social, and economic subscales of the Covid-19 phobia scale did not show a statistically significant difference according to the level of welfare variable. Finally, the participants were found to benefit mainly psychologically in terms of the benefit of recreation and mainly psychologically affected by the Covid-19 phobia.Keywords

Covid-19, phobia, recreation benefitAbstract

Son yıllarda ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sürecinin insanlar üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı düşünülmektedir. Bu olumsuz etkiler içerisinde bireylerin, rekreasyon fayda düzeylerinin de etkilendiği söylenebilir. Bu araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin rekreasyon fayda düzeylerinin ve covid-19 fobilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın evrenini, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturuken, örneklem grubunu ise 274’ü kadın (x̄yaş=22,9±4,7), 264’ü erkek (x̄yaş=21,2±4,5), olmak üzere toplamda 538 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Rekreasyon Fayda Ölçeği (RFÖ) ve Koronavirüs-19 Fobisi Ölçeği (CP19-S) kullanılmıştır. Verilerin analizinde; betimsel istatistik yöntemleri, t-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Post-Hoc analizlerinden Bonferroni Testi kullanılmıştır. Rekreasyon fayda ölçeğinin fiziksel fayda, psikolojik fayda ve sosyal fayda alt boyutları puanlarının cinsiyet ve covid-19 geçirme durumu değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği ancak rekreasyon fayda ölçeğinin psikolojik fayda alt boyutu puanlarının refah düzeyi değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca rekreasyon fayda ölçeğinin fiziksel fayda, psikolojik fayda ve sosyal fayda alt boyutları puanlarının yakın çevrede covid-19 geçiren olma durumu değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Koronavirüs-19 fobisi ölçeğinin psikolojik alt boyutu puanlarının cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği ancak psikosomatik, sosyal ve ekonomik alt boyutları puanlarının cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Ayrıca koronavirüs-19 fobisi ölçeğinin psikolojik, psikosomatik ve sosyal alt boyutları puanlarının covid-19 geçirme durumu değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği, yakın çevrede covid-19 geçiren olma durumu değişkenine göre psikolojik ve psikosomatik alt boyutları puanlarının istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ancak Koronavirüs-19 fobisi ölçeğinin psikolojik, psikosomatik, sosyal ve ekonomik alt boyutları puanlarının refah düzeyi değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Ayrıca bu araştırmadaki bireylerin rekreasyonun faydası açısından en çok psikolojik olarak fayda elde ettiği, koronavirüs-19 fobisinden ise en fazla psikolojik olarak etkilendikleri söylenebilir.Keywords

Covid-19, fobi, rekreasyon fayda