EFFECT OF SPECTATOR-BASED SPORTS TEAM REPUTATION ON FAN IDENTIFICATION
(SEYİRCİ TABANLI SPOR TAKIMI İTİBARININ TARAFTAR ÖZDEŞLEŞMESİNE ETKİSİ )

Author : Sultan YAVUZ EROĞLU  , Erdem EROĞLU, Mehmet ACET  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 1390-1407
    


Summary

This study examines the effect of spectator-based sports team reputation on fan identification. The study group consists of a total of 648 participants (198 (30.6%) female and 450 (69.4%) male) living in Siirt. Data collection tools of the study were the spectator-based sports team reputation scale developed by Wonseok, Yong & Sylvia, (2015) and adapted into Turkish by Yavuz Eroğlu & Eroğlu (2020) and the sports fan identification scale developed by Wann & Branscombe (1993) and adapted into Turkish by Günay & Tiryaki (2003). A correlation analysis was used together with descriptive statistics in the study. The relationship between spectator-based sports team reputation and fan identification was analysed using structural equation modelling. As a result, the correlation analyzes revealed a positive correlation among the level of fanaticism towards the supported team, the knowledge level about the supported team, team performance, team tradition, social responsibility, spectator orientation, management quality, financial performance, and fan identification. Furthermore, it was determined that team tradition, social responsibility, and spectator orientation increase fan identification. However, it was determined that team performance, management quality, and financial performance do not affect fan identification.Keywords

Sports team, reputation, identification, fansAbstract

Bu çalışmanın amacı seyirci tabanlı spor takımı itibarının taraftar özdeşleşmesine etkisinin incelenmesidir. Çalışma grubu Siirt ilinde bulunan 198'i (%30,6) kadın, 450'si (%69,4) erkek toplam 648 katılımcıdan oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Wonseok ve ark. tarafından (2015) geliştirilen Yavuz Eroğlu ve Eroğlu (2020) tarafından Türkçe’ye uyarlanan seyirci tabanlı spor takımı itibarı ölçeği ile Wann ve Branscombe (1993) tarafından geliştirilen Günay ve Tiryaki (2003) tarafından Türkçe’ye uyarlanan spor taraftarı özdeşleşme ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada tanımlayıcı istatistikler ile birlikte korelasyon analizi kullanılmıştır. Seyirci tabanlı spor takımı itibarı ile taraftar özdeşleşmesi arasındaki ilişki yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak, tutulan takıma olan fanatiklik düzeyi, tutulan takım hakkında bilgi düzeyi, takım performansı, takım geleneği, sosyal sorumluluk, seyirci oryantasyonu, yönetim kalitesi, finansal performans, taraftar özdeşleşme, arasında korelasyon analizleri incelendiğinde aralarında pozitif korelasyon olduğu saptanmıştır. Aynı zamanda, takım geleneğinin, sosyal sorumluluğun ve seyirci oryantasyonunun taraftar özdeşleşmesini arttırdığı belirlenmiştir. Fakat takım performansının, yönetim kalitesinin ve finansal performansın taraftar özdeşleşmesini etkilemediği saptanmıştır.Keywords

Spor takımı, itibar, özdeşleşme, taraftar