Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INVESTIGATION OF PRE-SERVICE TEACHERS' MATHEMATICAL CONNECTION SKILLS THROUGH CONCEPT MAPS
(ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL İLİŞKİLENDİRME BECERİLERİNİN KAVRAM HARİTALARI ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ )

Author : Seher MANDACI ŞAHİN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 10
Page : 322-339
    


Summary

Mathematical connection skills needs to be carefully studied at the education faculties, as it is one of the most important components of mathematics education and mathematical power. In this context, the aim of the study is to reveal the relationship between the basic concepts presented in the ‘Introduction to Algebra’ course of the Elementary Mathematics Teaching Program, through the concept maps. The study was designed with qualitative research design and conducted with the case study method, which was used to examine the situations of one or more participants in an event, training or activity in detail. 61 elementary mathematics teacher candidates participated in the research. During the course, first the concepts are presented with definitions and examples, then each concept is compared with the previous ones and their different and similar aspects are discussed, at the end of the course, the meaning of the new concept learned is negotiatied by relating to the previous concepts. At the beginning of the application process which lasted fourteen weeks, the concept map was re-reminded to the pre-service teachers along with examples and features related to the forms of creation. At the end of the application, the participants were asked to create a concept map about the specific algebraic structures they encountered during the term. The main data collection tool of the study is these concept maps. However, semi-structured interviews were conducted with a group of prospective teachers in order to ensure triangulation, which is one of the preventions to increase reliability in qualitative studies, and personal observations of the researcher were included in the findings. The data obtained during the study were analyzed by descriptive method which is frequently used in qualitative data analysis and also a four-valued analysis method was used to facilitate the grouping of mathematical association levels and to provide quantitative data support. The excerpts from the interview records were presented with the concept map formed by the relevant teacher candidates and thus the structure of the mathematical association was tried to be illustrated in more detail. It was determined that most of the pre-service mathematics teachers were able to make ‘moderate’ connections. It is thought that the learning environments that emphasize the hierarchical and related structure of mathematical concepts positively affect the development of mathematical connection skills.Keywords

Teacher Candidate, Mathematical Connection, Algebraic Concepts, Concept Map.Abstract

Matematik eğitiminin ve matematiksel güç kavramının önemli bileşenlerinden biri olan matematiksel ilişkilendirme becerisinin özenle işlenmesi gereken kurumların başında öğretmen yetiştiren fakülteler gelmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 5. Yarıyıl dersleri arasında yer alan ‘Cebire Giriş’ dersi içeriğinde sunulan temel kavramların birbiri ile ilişkisinin, öğretmen adaylarının zihinlerinde nasıl şekillendiğini kavram haritaları aracılığıyla ortaya koymaktır. Nitel araştırma deseni ile tasarlanan çalışma; bir olayın, uygulanan eğitimin, aktivitenin ve bir veya birkaç katılımcının durumlarını ayrıntılı olarak incelemede kullanılan özel durum çalışması yöntemi ile yürütülmüştür. 61 ilköğretim matematik öğretmen adayının katıldığı dersin işleniş sürecinde, kavramlar tanım ve örnekler eşliğinde sunulmuş, her kavram bir önceki kavram ile karşılaştırılarak farklı ve benzer yanları tartışılmış, dersin sonunda öğrenilen yeni kavramın, önceki kavramlarla nasıl ilişkili olduğuna ilişkin anlam uzlaşması çalışmaları yapılmıştır. On dört hafta süren uygulama sürecinin başlangıcında kavram haritası, oluşturulma şekillerine ilişkin örnekler ve özellikleri ile birlikte öğretmen adaylarına yeniden hatırlatılmıştır. Uygulamanın bitiminde katılımcılardan dönem boyunca karşılaştıkları özel cebirsel yapılara ilişkin birer kavram haritası oluşturmaları istenmiştir. Çalışmanın temel veri toplama aracı, oluşturulan bu kavram haritalarıdır. Ancak nitel çalışmalarda güvenilirliği artırmaya yönelik önlemlerden biri olan üçgenlemeyi sağlamak amacıyla rastgele seçilen bir grup öğretmen adayı ile yarı yapılandırılmış mülakat gerçekleştirilmiş ve araştırmacının kişisel gözlemlerine de bulgularda yer verilmiştir. Çalışma boyunca elde edilen veriler, nitel veri analizinde sıklıkla kullanılan betimsel yöntem ile analiz edilmiş, matematiksel ilişkilendirme düzeylerini gruplandırmayı kolaylaştıracak ve nicel veri desteği de sağlayan dört değerli bir analiz yöntemi kullanılmıştır. Mülakat kayıtlarından yapılan alıntılar, ilgili öğretmen adayının oluşturduğu kavram haritası eşliğinde sunulmuş, böylece ortaya konulan matematiksel ilişkilendirmenin yapısı daha ayrıntılı bir şekilde resmedilmeye çalışılmıştır. Matematik öğretmen adaylarının büyük bir bölümünün ‘orta düzey’de kavramlar arası ilişkilendirme yapabildikleri belirlenmiştir. Matematiksel kavramların hiyerarşik ve ilişkili yapısının vurgulandığı öğrenme ortamlarının, matematiksel ilişkilendirme becerisinin gelişimini olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir.Keywords

Öğretmen Adayı, Matematiksel İlişkilendirme, Cebirsel kavramlar, Kavram Haritası.

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri