Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE ROLE OF TEACHER PERFORMANCE IN SCHOOL EFFECTIVENESS
(OKUL ETKİLİLİĞİNDE ÖĞRETMEN PERFORMANSININ ROLÜ )

Author : Mustafa ÖZGENEL  , Pınar MERT  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 10
Page : 417-434
    


Summary

This research is based on the idea that teachers' performance at school level directly contributes to school effectiveness by achieving their educational objectives. In the research, relational scanning model, which is one of the screening models, was used. 426 teachers (286 women and 140 men) participated in the study. Data were collected through School Effectiveness Scale (Hoy, 2014) and Teacher Performance Evaluation Scale (Özgenel, 2019). Data were having been analyzed by t test, ANOVA, correlation and regression. According to the research findings, teachers' perceptions of school effectiveness do not show significant differences according to their gender and seniority; but according to their educational background and school level. School effectiveness perceptions of undergraduate teachers are higher than those of graduate teachers. Primary and secondary school teachers perceive their schools more effectively than high school teachers. While teachers' performances do not show significant differences according to their educational background and seniority; it shows according to their gender and school levels. The performance of female teachers is higher than male teachers. Primary and secondary school teachers' performances are higher than those of high school teachers. Teachers' performance decreases as the school level progresses from primary, secondary and high school. A moderate and positive relationship was found between teachers 'performances and school effectiveness (r=.358; p<.01) and teachers' performances was explained 12% of the total variance in school effectiveness. In other words, teachers' performances positively affect the effectiveness of school. In the study, it was concluded that teachers' performance predicted school effectiveness and positively influenced. When it is recognized that building effective schools is a difficult process, teachers are expected to be involving and perform at a high level in order to overcome these challenges and achieve the school's basic objectives at the desired level. Therefore, it may be recommended to policy makers and school leaders that teachers determine their performance, receive feedback and establish a performance evaluation system with improvements as a result of the performance evaluation process.Keywords

School Effectiveness, Performance, Teacher PerformanceAbstract

Bu araştırma, okul düzeyinde öğretmenlerin performanslarının eğitimini amaçlarını gerçekleştirerek okul etkililiğine doğrudan katkı sağladığı düşüncesinden hareketle yapılmıştır. Araştırmada tarama modelleri türlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya 426 öğretmen (286 kadın ve 140 erkek) katılmıştır. Veriler, Okul Etkililiği Ölçeği (Hoy, 2014) ve Öğretmen Performans Değerlendirme Ölçeği (Özgenel, 2019) aracılığıyla toplanmıştır. Veriler, t testi, anova, korelasyon ve regresyon yapılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin okul etkililiği algıları cinsiyetlerine ve kıdemlerine göre anlamlı farklılık göstermezken; eğitim durumlarına ve görev yaptıkları okul kademelerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Lisan mezunu öğretmenlerin okul etkililiği algıları lisansüstü öğretmenlerin algılarından daha yüksektir. İlkokul ve ortaokul öğretmenleri lise öğretmenlerine göre okullarını daha etkili algılamaktadır. Öğretmenlerin performansları eğitim durumlarına ve kıdemlerine göre anlamlı farklılık göstermezken; cinsiyetlerine ve görev yaptıkları okul kademelerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Kadın öğretmenlerin performansları erkek öğretmenlerin performanslarından daha yüksektir. İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin performansları lise öğretmenlerinin performanslarına göre daha yüksektir. Okul kademesi ilkokuldan, ortaokula ve liseye doğru ilerledikçe öğretmenlerin performansları azalmaktadır. Öğretmenlerin performansları ile okul etkililiği arasında orta düzeyde ve pozitif yönde anlamlı ilişki tespit edilmiş (r=.358; p<.01) ve öğretmenlerin performansları okulu etkililiğindeki toplam varyansın %12’sini açıklamıştır. Başka bir deyişle, öğretmenlerin performansları okul etkililiğini olumlu yönde etkilemektedir. Araştırmada, öğretmenlerin performanslarının okul etkililiğini yordadığı ve olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Etkili okul oluşturmanın zor bir süreç olduğu kabul edildiğinde, bu zorlukların üstesinden gelmek ve okulun temel amaçlarına istenilen düzeyde ulaşmak için öğretmenlerin bu sürece dahil edilmesi ve yüksek düzeyde performans göstermesi beklenmektedir. Bu nedenle eğitim sistemi düzeyinde politika yapıcılara ve okul düzeyinde okul liderlerine öğretmenlerin performanslarını belirlemeleri, geri bildirim almaları ve performans değerlendirme süreci sonucunda iyileştirmelerin olduğu bir performans değerlendirme sistemi kurulması önerilebilir.Keywords

School Effectiveness, Performance, Teacher Performance

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri