Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INVESTIGATING THE INFLUENCES OF USING VARIOUS SPECIAL TEACHING METHODS IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES ON STUDENTS, COGNITIVE, AFFECTIVE AND PSYCHOMOTOR BEHAVIOURS
(Beden Eğitimi Derslerinde Farklı Özel Öğretim Yöntemlerinin Kullanılmasının Öğrencilerin Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor Davranışlarına Etkisinin Araştırılması )

Author : Hulusi BÖKE  , Mehmet GÜLLÜ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 10
Page : 399-416
    


Summary

The purpose of this study was to investigate the effect of using various special teaching methods for the teaching basic volleyball techniques in physical education class on the cognitive, affective and psychomotor behaviors of students. This study was conducted using the empirical method. The study group consisted of a total of 137 students attending 7th grade in six different branches of the Türkiyem and Vakıfbank secondary schools affiliated with the Malatya Provincial Directorate of National Education. The data collection tools of this study included the overarm pass and bump pass performance test, developed by the researcher, an observation form and a volleyball attitude scale.With regards to the students’ psychomotor behaviors, the study results indicated that the student group that followed the prctice method had a higher posttest overarm pass technique score (x=33.10) and a higher posttest bump pass technique score (x=32.89) than the other group. With regard to the students’ cognitive behaviors, it was observed that the guided discovery method group had a higher posttest overarm pass performance score (x=7.65) and a higher posttest bump pass performance score (x=7.17) than the other groups. With regard to the students’ affective behaviors, it was observed that the inclusion method group had the highest posttest volleyball attitude score (x=61.54).The study indicated that in the physical education classes the most effective method for psychomotor development was the practice method, while the most effective method for cognitive development were the guidance methods and for affective development was the inclusion method.Keywords

Physical education class, special teaching methods, secondary school, volleyballAbstract

Araştırmanın amacı, beden eğitimi derslerinde voleybol temel tekniklerinin öğretilmesinde farklı özel öğretim yöntemlerinin kullanılmasının öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışlarına etkisini incelemektir. Bu araştırmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Çalışma grubu, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Türkiyem ve Vakıfbank ortaokullarının altı farklı şubesinde 7. sınıfa devam eden toplam 137 öğrenciden oluşuyordu. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen parmak pas ve manşet pas başarı testi, gözlem formu ve voleybol tutum ölçeği uygulanmıştır. Araştırmada, öğrencilerin psikomotor davranışlar açısından alıştırma yöntem grubunun parmak pas tekniği gözlem son test puanı (x=33,10) ve manşet pas tekniği gözlem son test puanının (x=32,89) diğer gruplara göre en yüksek olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin bilişsel davranışlar açısından eşli çalışma yöntem grubunun parmak pas başarı son test puanı (x=7,65) ve manşet pas başarı son test puanının (x=7,17) diğer gruplara göre en yüksek olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin duyuşsal davranışlar açısından katılım yöntemi grubunun voleybol tutum ölçeği son test puanının (x=61,54) diğer gruplara göre en yüksek olduğu bulunmuştur. Araştırmada, beden eğitimi dersinde psikomotor alan gelişimi açısından en etkili yöntemin alıştırma yöntemi olduğu, bilişsel alan gelişimi açısından en etkili yöntemlerin kendini denetleme yöntemi ile yönlendirilmiş buluş yöntemleri olduğu ve duyuşsal alan gelişimi açısından en etkili yöntemin katılım yöntemi olduğu bulunmuştur.Keywords

Beden eğitimi dersi, özel öğretim yöntemleri, ortaokul, voleybol

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri